sobota, 15 maja 2010

Rozwiązywanie układów równań liniowych


W tym poście, zostaną omówione jedne z najczęściej spotykanych metod numerycznych dzięki którym można rozwiązać układ n równań liniowych z n niewiadomymi. Zostaną omówione metody:
  1. Eliminacja Gaussa
  2. Eliminacja Gaussa - Jordana
  3. LU
  4. Metoda Jacobiego
  5. Gauss - Seidel
Wszystkie omówione metody posiadają przykładowy kod w języku C#. Na końcu postu znajduje się aplikacja wykonana w Windows Forms pozwalająca przetestować poznane algorytmy.


1. Eliminacja Gaussa
Na początek zaczniemy od krótkiego przykładu, który pokaże w jaki sposób obliczyć dany układ tą metodą.
Mamy następujący układ równań:Zapiszemy powyższe równanie w postaci macierzy:


Mając tak zapisaną macierz przystępujemy do eliminacji. Naszym celem jest uzyskanie macierzy:


Gdzie x jest wartością którą obliczymy. Aby doprowadzić macierz do takiej postaci najpierw eliminujemy x1 z równania drugiego. W tym celu do równania drugiego musimy dodać pierwsze pomnożone przez -2/3:


Następnie z równania trzeciego eliminujemy także x1 poprzez pomnożenie równania pierwszego przez -1/3 i dodanie do równania trzeciego:


Teraz czas na eliminację z równania trzeciego x2. Dokonujemy tego poprzez pomnożenie równania drugiego przez -1/14:


W tym momencie posiadamy tzw. Macierz trójkątną górną. Postępowanie prowadzimy od końca najpierw obliczając x3 następnie wprowadzając do równania drugiego otrzymaną wartość i obliczenie x2 itd.
Ostatecznie wynik jaki otrzymamy będzie następujący:


Przejdźmy teraz do obliczeń od strony programistycznej.
W pierwszym kroku z równania drugiego eliminowaliśmy x1. Aby tego dokonać obliczyliśmy przez co należy pomnożyć równanie pierwsze, aby po odjęciu zlikwidowało się x1 w równaniu drugim. Szukaną wartością było -a_21/a11, otrzymaną wartość mnożyliśmy przez wszystkie wyrazy równania pierwszego i dodawaliśmy bezpośrednio do drugiego:


W ogólności dla drugiego równania mamy:


W kolejnych krokach eliminujemy z równania trzeciego x1 a następnie z równania trzeciego x2. W ogólności mamy więc n – 1 kroków. Ogólnie nasz wzór na obliczenie macierzy trójkątnej górnej wygląda następująco:


Postępowanie odwrotne:
Z ostatniego równania obliczamy x3:


Następnie otrzymaną wartość wstawiamy do równania drugiego i obliczamy x2. W ogólności wzór na obliczenie xn jest następujący:


Przykładowa implementacja podanego algorytmu w języku C#:

        public double[] GaussElimination(double[,] A, double[] b, int n)
        {
            double[] x = new double[n];

            double[,] tmpA = new double[n, n + 1];

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    tmpA[i, j] = A[i, j];
                }
                tmpA[i, n] = b[i];
            }

            double tmp = 0;

            for (int k = 0; k < n - 1; k++)
            {
                for (int i = k + 1; i < n; i++)
                {
                    tmp = tmpA[i, k] / tmpA[k, k];
                    for (int j = k; j < n + 1; j++)
                    {
                         tmpA[i, j] -= tmp * tmpA[k, j];
                    }
                }
            }

            for (int k = n - 1; k >= 0; k--)
            {
                tmp = 0;
                for (int j = k + 1; j < n; j++)
                {
                    tmp += tmpA[k, j] * x[j];
                }
                x[k] = (tmpA[k, n] - tmp) / tmpA[k, k];
            }

            return x;
        }


2. Eliminacja Gaussa - Jordana
Tak samo jak w poprzednim przypadku - rozpoczniemy od przykładu rozwiązanego tą metodą:
   

Zapisujemy układ jako macierz:


Krok 1: Z równań drugiego i trzeciego usuwamy x1, w tym celu równanie pierwsze mnożymy najpierw przez -2 a następnie przez 3:


Krok 2: Z równań pierwszego i trzeciego usuwamy x2, w tym celu równanie drugie mnożymy najpierw przez 2/5, a następnie przez 4/5:


Krok 3: Równania drugie i trzecie upraszczamy poprzez podzielenie przez 5 oraz 3:


Krok 3: Z równań pierwszego i drugiego eliminujemy x3, w tym celu równanie trzecie mnożymy najpierw przez -1 a następnie przez 1:


Rozwiązaniem układu są więc wartości:


Przejdźmy teraz do części programistycznej powyższej metody. Jeżeli ktoś wcześniej zapoznał się z metodą Gaussa, to nie wiele mamy do zmian. Więc jeżeli jeszcze nie zapoznałeś się z metodą eliminacji Gaussa – możesz to zrobić teraz. Jakie zmiany musimy nanieść w metodzie Gaussa aby uzyskać metodę Gaussa-Jordana? Właściwie tylko kosmetyczne:
  • Każdy wiersz normalizujemy poprzez dzielenie go przez element główny
  • Zmienne są eliminowane ze wszystkich równań a nie tylko następnych
  • Po n krokach otrzymujemy macierz jednostkową – nie ma więc postępowania odwrotnego

Kod C#:

        public double[] GaussJordanElimination(double[,] A, double[] b, int n)
        {
            double[] x = new double[n];
            double[,] tmpA = new double[n, n + 1];
            double tmp = 0;

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    tmpA[i, j] = A[i, j];
                }
                tmpA[i, n] = b[i];
            }

            for (int k = 0; k < n; k++)
            {
                tmp = tmpA[k, k];
                for (int i = 0; i < n + 1; i++)
                {
                    tmpA[k, i] = tmpA[k, i] / tmp;
                }

                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                    if (i != k)
                    {
                        tmp = tmpA[i, k] / tmpA[k, k];
                        for (int j = k; j < n + 1; j++)
                        {
                            tmpA[i, j] -= tmp * tmpA[k, j];
                        }
                    }
                }
            }

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                x[i] = tmpA[i, n];
            }

            return x;
        }

3. LU

W metodzie tej macierz A przedstawiamy jako iloczyn macierzy LU. Macierz L to dolna macierz trójkątna a U górna macierz trójkątna.


Do rozkładu na powyższe macierze L i U można użyć metody Doolittle’a. W metodzie równość A=LU traktuje się jako układ n2 równań z n2 niewiadomymi. Elementy macierzy L i U są wyznaczane naprzemiennie tzn. kolumnę macierzy L a później wiersz macierzy U itd. Wzory ogólne na rozkład:


Przykład:


Zapisujemy w postaci macierzy:


W pierwszym kroku obliczamy pierwszy wiersz macierzy U:


Teraz obliczymy kolumnę macierzy L:


Teraz znów wiersz macierzy U:


Kolejno obliczymy teraz ostatnią kolumnę macierzy L a następnie ostatni wiersz macierzy U:


Ostateczna postać macierzy L i U po rozkładzie:


Rozwiązaniem układu odbywa się kolejno przez wykonanie działań:


Tak więc pierwsze to po prostu rozwiązanie macierzy trójkątnej górnej, a kolejne równanie to rozwiązanie macierzy trójkątnej górnej (jak w metodzie Gaussa).

Przykładowy kod w C# tworzący macierz L, U oraz rozwiązujący układ równań:

        public void LUDecompozition(double[,] A, double[,] L, double[,] U, int n)
        {
            for (int i = 0; i < L.GetLength(0); i++)
            {
                L[i, i] = 1;
            }


            double tmp;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = i; j < n; j++)
                {
                    tmp = 0;
                    for (int k = 0; k < i; k++)
                    {
                        tmp += L[i, k] * U[k, j];
                    }
                    U[i, j] = A[i, j] - tmp;
                }

                for (int j = i + 1; j < n; j++)
                {
                    tmp = 0;
                    for (int k = 0; k < i; k++)
                    {
                        tmp += L[j, k] * U[k, i];
                    }
                    L[j, i] = (A[j, i] - tmp) / U[i, i];
                }
            }
        }

        public double[] SolvWithLUMethod(double[,] L, double[,] U, double[] y, int n)
        {
            double[] z = new double[n];
            double[] x = new double[n];

            z = SolvLowerMatrix(L, y, n);
            x = SolvUpperMatrix(U, z, n);

            return x;
        }

        public double[] SolvLowerMatrix(double[,] L, double[] b, int n)
        {
            double[] x = new double[n];

            x[0] = b[0] / L[0, 0];
            double tmp;
            for (int i = 1; i < n; i++)
            {
                tmp = 0;
                for (int j = 0; j < i; j++)
                {
                    tmp += L[i, j] * x[j];
                }
                x[i] = b[i] - tmp;
            }

            return x;
        }

        public double[] SolvUpperMatrix(double[,] U, double[] b, int n)
        {
            double[] x = new double[n];
            double tmp;

            for (int k = n - 1; k >= 0; k--)
            {
                tmp = 0;
                for (int j = k + 1; j < n; j++)
                {
                    tmp += U[k, j] * x[j];
                }
                x[k] = (b[k] - tmp) / U[k, k];
            }

            return x;
        }

4. Metoda Jacobiego


Metoda ta jest zaliczona do metod iteracyjnych (Gauss, Gauss-Jordan, LU to metody skończone). Metody iteracyjne nadają się do rozwiązywania bardzo dużych układów równań – np. powyżej miliona równań.

W metodzie tej tworzy się ciąg przybliżeń według wzoru:


Przykładowa implementacja w C#:

        public double[] JacobiMethod(double[,] A, double[] b, int n, double eps)
        {
            double tmp;
            double[] x = new double[n];
            double[] x1 = new double[n];
            double sumx, sumx1;
            int count = 0;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                x1[i] = b[i] / A[i, i];
            }

            do
            {
                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                    x[i] = x1[i];
                }

                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                    tmp = 0;
                    for (int j = 0; j < n; j++)
                    {
                        if (j != i)
                        {
                            tmp += A[i, j] * x[j];
                        }
                    }
                    x1[i] = (1.0 / A[i, i]) * (b[i] - tmp);
                }

                sumx = 0;
                sumx1 = 0;
                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                    sumx += x[i];
                    sumx1 += x1[i];
                }

                ++count;
            } while (Math.Abs(sumx - sumx1) > eps);

            return x1;
        }


5. Metoda Gaussa - Seidela

Metoda ta, jak i Jacobiego należy do metod iteracyjnych. W porównaniu do metody Jacobiego, metoda Gaussa – Seidela każda modyfikacja rozwiązania próbnego korzysta ze wszystkich dostępnych przybliżeń. Dzięki temu można uzyskać praktycznie dwukrotne zmniejszenie ilości powtórzeń w celu otrzymania zadanej dokładności w porównaniu z metodą Jacobiego.

Kolejne przybliżenia w tej metodzie oblicza się korzystając ze wzoru:


Przykładowy kod w C# :

        public double[] GaussaSeidela(double[,] A, double[] b, int n, double eps)
        {
            double tmp1;
            double tmp2;
            double[] x = new double[n];
            double[] x1 = new double[n];
            double sumx, sumx1;
            int count = 0;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                x1[i] = b[i] / A[i, i];
            }

            do
            {
                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                    x[i] = x1[i];
                }

                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                    tmp1 = 0;
                    tmp2 = 0;
                    for (int j = 0; j < i; j++)
                    {
                        tmp1 += A[i, j] * x1[j];
                    }
                    for (int j = i + 1; j < n; j++)
                    {
                        tmp2 += A[i, j] * x[j];
                    }
                    x1[i] = (1.0 / A[i, i]) * (b[i] - tmp1 - tmp2);
                }

                sumx = 0;
                sumx1 = 0;
                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                    sumx += x[i];
                    sumx1 += x1[i];
                }

                ++count;
            } while (Math.Abs(sumx - sumx1) > eps);

            return x1;
        }


Dla przykładowego układu równań:


Korzystając z metody Jacobiego i wymaganej dokładności eps = 0.0000001 wymagane są 24 iteracje. W przypadku metody Gaussa – Seidela tylko 13.


Prosty programik implementujący powyższe metody można pobrać stąd, a kod programu stąd. Należy wziąć pod uwagę aspekt, że nie uwzględniliśmy sytuacji gdy na głównej przekątnej macierzy znajduje się 0. Wtedy wykonanie kodu w takiej postaci jak jest spowoduje błąd podczas dzielenia. W takich sytuacjach można przykładowo przestawić wiersze i/lub kolumny. Ale to może kiedy indziej opiszę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz