niedziela, 1 maja 2011

Schema czyli jak pobrać informacje o tabeli w MS SQL

Często zdarza się że w programie potrzebujemy pobrać informację nt. tabeli. Np. chcemy dowiedzieć się jakiego typu jest dana kolumna czy też poznać długość kolumny znakowej. Przydaje się to np. kiedy chcemy stworzyć kolumnę w Gridzie która będzie mogła pomieścić cały string.

SQL Server przechowuje dane nt. schemy bazy danych w widokach które można znaleźć w schemie INFORMATION_SCHEMA.

Mamy tutaj takie widoki jak:
CHECK_CONSTRAINTS - zwraca informacje nt. checków w bazie
COLUMN_DOMAIN_USAGE - zwraca informacje do których obiektów bazy użytkownik ma dostęp
COLUMN_PRIVILEGES - zwraca informacje nt. tego czy dana kolumna ma przypisanego użytkownika
COLUMNS - zwraca wszystkie kolumny w danej bazie
CONSTRAINT_COLUMN_USAGE - zwraca ograniczenia nałożone na kolumny
CONSTRAINT_TABLE_USAGE - zwraca ograniczenia nałożone na tabelę
TABLES - zwraca wszystkie tabele w danej bazie
VIEW_COLUMN_USAGE - zwraca nazwy kolumn użytych w widokach
VIEWS - zwraca wszystkie widoki dla danej bazy
TABLE_CONSTRAINTS - zwraca ograniczenia nałożone na tabele

Pobranie np. wszystkich kolumn które tyczą się tabeli Address przedstawia się następująco:


Code:
SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE table_name='Address'

Oczywiście informacje w taki sposób są przydane, jednak aby wykorzystać je w projekcie przydałaby się jakaś klasa umożliwiająca łatwe ich pobranie. Stworzyłem przykładowy projekt umożliwiający pobranie podstawowych informacji nt. tabeli której zawartość chcemy zbadać. Zobaczmy na schemat:

Kilka słów objaśnienia na czym całość polega.
Na początku myślałem że stworzę prostą klasę która zwróci co trzeba i na tym się skończy cała zabawa. Jednak po przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku że takie podejście nie prowadzi do niczego dobrego. Chodzi przede wszystkim o możliwość dalszego rozwoju aplikacji i dodanie nowych możliwości.

DbSchema - główna klasa całego przedsięwzięcia. Zwraca Schemat danej tabeli za pomocą metody GetSchema. Tutaj następuje także inicjalizacja, jaki provider ma zostać użyty do wyciągnięcia danych z odnośnie schemy. Wykorzystuje tutaj wzorzec projektowy Strategy.

ISchemaProvider - interfejs z jedną metodą zwracającą schemę tabeli

ISchemaCreator - reprezentuje interfejs przedstawiający w jaki sposób będzie pozyskiwana schma tabeli

TableSchema - obiekt reprezentujący schemę tabeli - najważniejszą tutaj właściwością jest Columns czyli lista kolumn danej tabeli

ColumnInfo - przedstawia pojedynczą kolumnę w tabeli. Mamy takie informacje jak ograniczenie, typ danych, czy pole może przechowywać pola typu null, długość pola tekstowego oraz oczywiście nazwę kolumny

Constrains - typ wyliczeniowy reprezentujący ograniczenia mogące być nałożone na kolumnę

Dwie klasy pomocnicze SqlDataTypes oraz SqlConstrains pozwalają w łatwy sposób zwrócić wartość odpowiedniego typu wyliczeniowego.

Sam kod biblioteki przedstawia się następująco:

DbSchema:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Configuration;

namespace DbSchema
{
  public class DbSchema
  {
    #region Propeteries and fields
    private ConnectionStringSettings connectionStringSettings;
    /// <summary>
    /// Connection string settings (from app.config for exaple)
    /// </summary>
    public ConnectionStringSettings ConnectionStringSettings
    {
      get { return connectionStringSettings; }
      private set { connectionStringSettings = value; }
    }

    /// <summary>
    /// Schema provider 
    /// </summary>
    private ISchemaProvider schemaProvider;

    #endregion Propeteries and fields

    /// <summary>
    /// Default constructor
    /// </summary>
    /// <param name="connectionString">Connection string information (from App.setings for example)</param>
    public DbSchema(ConnectionStringSettings connectionStringSettings)
    {
      this.connectionStringSettings = connectionStringSettings;
      CreateProvider();
    }

    private void CreateProvider()
    {
      switch (connectionStringSettings.ProviderName)
      {
        case "System.Data.SqlClient":
          schemaProvider = new SqlSchemaProvider(connectionStringSettings.ConnectionString);
          break;
        default:
          break;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Get Schema of table
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">Table name</param>
    /// <returns></returns>
    public TableSchema GetSchema(string tableName)
    {
      return schemaProvider.GetTableSchema(tableName);
    }
  }
}

ColumnInfo:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace DbSchema
{
  public class ColumnInfo
  {
    private string name;
    /// <summary>
    /// Get Column name
    /// </summary>
    public string Name
    {
      get { return name; }
      set { name = value; }
    }

    private int length;
    /// <summary>
    /// Get column data length (especialy usesful for character fields)
    /// </summary>
    public int Length
    {
      get { return length; }
      set { length = value; }
    }

    private DbType dataType;
    /// <summary>
    /// Get column data type
    /// </summary>
    public DbType DataType
    {
      get { return dataType; }
      set { dataType = value; }
    }

    private Constraints constraint;
    /// <summary>
    /// Constrain for column
    /// </summary>
    public Constraints Constraint
    {
      get { return constraint; }
      set { constraint = value; }
    }

    private bool isnullAlble;
    /// <summary>
    /// Determin if column can be null
    /// </summary>
    public bool IsNullAble
    {
      get { return isnullAlble; }
      set { isnullAlble = value; }
    }

  }
}

Constraints:


Code:
using System;

namespace DbSchema
{
  public enum Constraints
  {
    /// <summary>
    /// No constrains on column
    /// </summary>
    None,
    /// <summary>
    /// Primary key
    /// </summary>
    PrimaryKey,
    /// <summary>
    /// Foreign key
    /// </summary>
    ForeignKey,
    /// <summary>
    /// Check
    /// </summary>
    Check
  }
}

ISchemaCeationProcess:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DbSchema
{
  public interface ISchemaCreationProcess
  {
    List<ColumnInfo> GetColumns(string tableName);
    void AddConstraints(string tableName, List<ColumnInfo> columns);
  }
}

ISchemaProvider:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DbSchema
{
  public interface ISchemaProvider
  {
    /// <summary>
    /// Getting Schema for table
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">Table name for which we want to get schema</param>
    /// <returns>Return table schema</returns>
    TableSchema GetTableSchema(string tableName);
  }
}

SqlConstraints:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DbSchema
{
  public static class SqlConstrains
  {
    public static Constraints GetConstrains(string constrains)
    {
      Constraints constrain = Constraints.PrimaryKey;
      switch (constrains)
      {
        case "FOREIGN KEY":
          constrain = Constraints.ForeignKey;
          break;
        case "PRIMARY KEY":
          constrain = Constraints.PrimaryKey;
          break;
        case "CHECK":
          constrain = Constraints.Check;
          break;
      }

      return constrain;
    }
  }
}

SqlDataTypes:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;

namespace DbSchema
{
  public static class SqlDataTypes
  {
    public static DbType GetType(string type)
    {
      DbType dbType = DbType.String;
      switch (type)
      {
        case "int":
          dbType = DbType.Int32;
          break;
        case "nvarchar":
          dbType = DbType.String;
          break;
        case "datetime":
          dbType = DbType.DateTime;
          break;
      }

      return dbType;
    }
  }
}

SqlSchemaProvider:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

namespace DbSchema
{
  public class SqlSchemaProvider : ISchemaProvider, ISchemaCreationProcess
  {
    private string connectionString;

    public SqlSchemaProvider(string connectionString)
    {
      this.connectionString = connectionString;
    }

    public TableSchema GetTableSchema(string tableName)
    {
      TableSchema tableSchema = new TableSchema(tableName);
      List<ColumnInfo> columns = GetColumns(tableName);
      tableSchema.Columns = columns;
      AddConstraints(tableName, columns);
      return tableSchema;
    }

    public List<ColumnInfo> GetColumns(string tableName)
    {
      List<ColumnInfo> columns = new List<ColumnInfo>();
      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
      {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
        {
          cmd.Connection = conn;
          cmd.CommandText = @"select column_name, is_nullable, data_type, character_maximum_length
                    from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
                    WHERE table_name=@table";
          cmd.Parameters.AddWithValue("@table", tableName);
          try
          {
            conn.Open();
            using (SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
            {
              while (dr.Read())
              {
                ColumnInfo columnInfo = new ColumnInfo();
                columnInfo.Name = (string)dr["column_name"];
                columnInfo.DataType = SqlDataTypes.GetType((string)dr["data_type"]);
                columnInfo.IsNullAble = (string)dr["is_nullable"] == "YES" ? true : false;
                if (dr["character_maximum_length"] != DBNull.Value)
                {
                  columnInfo.Length = int.Parse(dr["character_maximum_length"].ToString());
                }
                columns.Add(columnInfo);
              }
              dr.Close();
            }
          }
          catch (Exception ex)
          {
          }
          finally
          {
            conn.Close();
          }
        }
      }

      return columns;
    }

    public void AddConstraints(string tableName, List<ColumnInfo> columns)
    {
      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
      {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
        {
          cmd.Connection = conn;
          cmd.CommandText = @"SELECT constraint_type, column_name
                    FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc JOIN INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE cu
                     ON tc.CONSTRAINT_NAME = cu.CONSTRAINT_NAME 
                    WHERE tc.table_name=@table";
          cmd.Parameters.AddWithValue("@table", tableName);
          try
          {
            conn.Open();
            using (SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
            {
              while (dr.Read())
              {
                string columnName = (string)dr["column_name"];
                columns.Find(x => x.Name == columnName).Constraint = SqlConstrains.GetConstrains(dr["constraint_type"].ToString());
                dr.Close();
              }
            }
          }
          catch (Exception ex)
          {
          }
          finally
          {
            conn.Close();
          }
        }
      }
    }
  }
}

TableSchema:


Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DbSchema
{
  public class TableSchema
  {
    #region Fields and propeteries
    private List<ColumnInfo> columns;
    /// <summary>
    /// Column list for table
    /// </summary>
    public List<ColumnInfo> Columns
    {
      get { return columns; }
      set { columns = value; }
    }

    private string tableName;
    /// <summary>
    /// Table name for which schema is creating
    /// </summary>
    public string TableName
    {
      get { return tableName; }
      set { tableName = value; }
    }
    
    #endregion Fields and propeteries

    /// <summary>
    /// Default constructor 
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">Table name</param>
    public TableSchema(string tableName)
    {
      this.tableName = tableName;
    }
  }
}


Powyższa implementacja oczywiście nie wyczerpuje tematu. Wraz z rozwojem dojdą z pewnością nowe typy, pola oraz oczywiście same providery.

Powyższa implementacja miała za zadanie pokazanie w jaki sposób można się dobrać do informacji nt. schemy tabel w MS SQL Serverze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz