poniedziałek, 29 sierpnia 2011

JSON obsługa w ASP MVC 2

Z pewnością wielu z Was spotkało się z formatem JSON - JavaScript Object Notation. Format ten przekazywany jest w postaci tekstowej. Ponieważ dane przekazywane są jako zwykły tekst, mniej zajmują a co za tym idzie przesyłanie jest szybsze niż w przypadku standardowego XMLa. Obecnie wykorzystywany jest w aplikacjach silnie korzystających z AJAXu.
ASP MVC 2 pozwala w łatwy sposób na przesyłanie danych w omawianym formacie. Wystarczy tylko zwrócić dane w metodzie kontrolera jako typ JsonResult.

Zobaczmy na bardzo prosty przykład:
W kontrolerze umieścimy metodę zwracającą tablicę liczb od 1 do 20, a następnie stworzymy z niej listę w naszym widoku:


Code:
public ActionResult GetJSONData()
    {
      int[] data = Enumerable.Range(1, 20).ToArray();
      JsonResult jSonResult = new JsonResult();
      jSonResult.Data = data;
      jSonResult.JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet;

      return jSonResult;
    }

Widok Home:


Code:
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
  Home Page
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  <h2><%: ViewData["Message"] %></h2>
  <br />

  <div id="JsonDiv">
    <ul>
      
    </ul>
  </div>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $.getJSON("/Home/GetJSONData", null, function (data) {
        $.each(data, function (index, value) {
          var newValue = "<li>" + value + "</li>";
          $("#JsonDiv ul").append(newValue);
        });
      });
    });
  </script>
</asp:Content>

Parsowanie JSONa przy użyciu jQuery jest niezwykle proste. W tym przypadku:
 1. Czekamy aż dokument całkowicie się załaduje w celu dodania do diva listy naszych liczb
 2. Pobieramy dane przekazane przez metodę za pomocą metody getJSON - przekazując jako argument nazwę kontrolera i metody która zwraca dane
 3. Za pomocą funkcji each iterujemy po kolekcji zawierającej nasze dane i dodajemy je do listy
Rezultat:

Jak widać proste i bardzo łatwe, podobnie ma się rzecz do obiektów o bardziej skomplikowanej strukturze:

W modelu tworzymy definicję klasy Person:


Code:
public class Person
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public DateTime BirthDate { get; set; }
    public List<Car> Cars { get; set; }

    public Person(int id, string firstName, string lastName, DateTime birthDate)
    {
      Id = id;
      FirstName = firstName;
      LastName = lastName;
      BirthDate = birthDate;
    }
  }

Następnie klasę Car:


Code:
public class Car
  {
    public string Make { get; set; }
    public int Year { get; set; }
    public string Model { get; set; }
  }

Ostatnia klasa będzie klasą generującą testowe dane:


Code:
public class FakeData
  {
    public List<Person> GetFakeData(int fakeEntitiesCount)
    {
      List<Person> lPerson = new List<Person>();
      Random r = new Random();
      string[] firstNames = { "Jacek", "Maciek", "Paweł", "Sylwek" };
      string[] lastNames = { "Kowalski", "Markowski", "Piotrkowski" };
      string[] carMakers = { "VW", "Ford", "Fiat" };
      string[] carModels = { "Jetta", "Bora", "Focus", "Panda" };

      for (int i = 0; i < fakeEntitiesCount; i++)
      {
        Person p = new Person(i, firstNames[r.Next(0, firstNames.Length)], lastNames[r.Next(0, lastNames.Length)],
          DateTime.Now.AddYears(r.Next(19, 50)));
        p.Cars = new List<Car>();
        int carCount = r.Next(0, 4);
        for (int j = 0; j < carCount; j++)
        {
			    p.Cars.Add(new Car { Make = carMakers[r.Next(0, carMakers.Length)], 
            Model = carModels[r.Next(0, carModels.Length)],
            Year = DateTime.Now.AddYears(r.Next(0,8)).Year});
        }
        lPerson.Add(p);
      }

      return lPerson;
    }
  }

Oczywiście testowe dane - to tylko testowe dany, raczej każdy wie że Fiat nie produkuje Bory :).

W metodzie Index naszego kontrolera w zmiennej sesji przechowamy dane odnośnie osób i ich samochodów:


Code:
public ActionResult Index()
    {
      Session["Data"] = new FakeData().GetFakeData(20);
      ViewData["Message"] = "Przekazywanie danych w formacie JSON";

      return View();
    }

Metoda CarEvidence zwróci nam listę osób:


Code:
public ActionResult CarEvidence()
    {
      List<Person> lPerson = new List<Person>();
      if (Session["Data"] != null)
      {
        lPerson = (List<Person>)Session["Data"];
        List<SelectListItem> lPersonList = new List<SelectListItem>();
        foreach (var person in lPerson)
        {
          lPersonList.Add(new SelectListItem { Text = person.FirstName + " " + person.LastName, Value = person.Id.ToString() });
        }
        ViewData["PersonList"] = lPersonList;
      }

      return View(lPerson);
    }

Łatwo zauważyć, że jeżeli ktoś od razu wejdzie na stronę CarEvidence nie otrzyma żadnych danych - jest to jednak tylko przykład w realnej aplikacji z pewnością źródłem danych będzie baza danych bądź plik XML.

Za pomocą metody GetPersonCars wydobędziemy informacje o samochodach danego kierowcy:


Code:
[HttpGet]
    public ActionResult GetPersonCars(int idPerson)
    {
      JsonResult jSonData = new JsonResult();
      jSonData.JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet;
      if (Session["Data"] != null)
      {
        List<Car> lCars = ((List<Person>)Session["Data"]).Where(x => x.Id == idPerson).SingleOrDefault().Cars;
        jSonData.Data = lCars;
      }

      return jSonData;
    }

Definicja widoku CarEvidence:


Code:
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<IEnumerable<MvcApplication2.Models.Person>>" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
	CarEvidence
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  <h2>CarEvidence</h2>
  <div>
    <%: Html.Label("Wybierz osobę: ")%>
    <br />
    <%: Html.DropDownList("ddlPersonList", (List<SelectListItem>)ViewData["PersonList"]) %>
  </div>

  <div id="PersonCars">
    <ul>
    </ul>
  </div>

  
  <script type="text/javascript">
    $("#ddlPersonList").change(function () {
      var id = $("#ddlPersonList").val();
      $.getJSON("/Home/GetPersonCars/", { idPerson: $(this).val() }, function (data) {
        $("#PersonCars ul li").remove();
        $.each(data, function (index, value) {
          var car = "<li>" + value.Year + " " + value.Make + " " + value.Model + "</li>";
          $("#PersonCars ul").append(car);
        });
      });
    });  
  </script>

</asp:Content>

Po uruchomieniu aplikacji otrzymamy następujący widok:

Zmieniając wybór na liście, możemy oglądać dane o samochodach danego użytkownika.
Kilka uwag co do kodu jQuery tutaj użytego:
- Metoda change przechwytuje zdarzenie zmiany elementu na liście
- funkcja val() pobiera wartość - id osoby danego elementu listy
- metoda getJSON pobiera JSON przesyłając do metody kontrolera informację o wybranej osobie: {idPerson: $(this).val()}
- za pomocą metody each()  - wyświetlamy informacje o samochodach wybranego kierowcy

Jak widać korzystanie z JSONa nie jest trudne. Można za pomocą niego uzyskać bardzo ciekawe efekty bez potrzeby przeładowywania całej strony. System serializacji wbudowany w ASP MVC z łatwością deserializuje i serializuje dane przekazywane w tym formacie - co czyni jego użycie jeszcze prostszym. jQuery dopełnia zestaw narzędzi pozwalając w prosty sposób wyświetlić użytkownikowi otrzymane dane czy też przekazać je do kontrolera w celu otrzymania żądanych dnaych.

Miłego eksperymentowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz