środa, 9 maja 2012

70-511 Rozdział 2 - Zdarzenia i komendy - animacja

Animacje w WPF pozwalają na zmianę wartości właściwości obiektów w określonym czasie. Można zmieniać kolor, rozmiar, położenie albo jakąkolwiek inną właściwość związaną z daną kontrolką.

Animację można podzielić na 3 grupy
 • Liniowe (linear) - pozwalają na zmianę w liniowy sposób danej właściwości. Nazwy rozpoczynają się od <TypeName>Animation np. DoubleAnimation, przedrostek TypeName jest nazwą typu animacji. 
 • Klatkowe (frame) - animacja jest zdefiniowana jako osobne klatki pojawiające się w zdefiniowanym czasie i mające zdefiniowaną wartość. Nazewnictwo: <TypeName>AnimationUsingKeyFrames np. StringAnimationUsingKeyFrames
 • "Ścieżkowe" - (Path based) - tłumaczenie polskie niezbyt dobre jednak chodzi o definiowanie animacji za pomocą obiektu typu Path. Najczęściej używane w przypadku zmiany położenia obiektu na formatce. Nazewnictwo: <TypeName>AnimationUsingPath np. PointAnimationUsingPath

Podstawowe właściwości, które można znaleźć w klasach odpowiedzialnych za animacje:
 • AccelerationRatio - określa jak w czasie zostanie przyśpieszona zmiana wartości animowanej właściwości
 • AutoReverse - określa czy animacja ma być odtwarzana od tyłu po jej zakończeniu
 • BeginTime - określa relatywny czas rozpoczęcia animacji. Dla przykładu: ustawienie tej właściwości na wartość 0:0:5 spowoduje że jej odtwarzanie nastąpi po 5 sekundach od jej uaktywnienia
 • DecelerationRatio - określa w jakim tempie animacja będzie zwalniała podczas wracania do punktu startowego
 • Duration - czas trwania animacji
 • FillBehavior - określa co ma się stać po zakończeniu animacji
 • RepeatBehavior - określa sposób powtarzania animacji
 • SpeedRatio - określa stosunek w jakim dana animacja wykonuje postęp w stosunku do jej rodzica
 • From - określa wartość początkową - jeżeli pominiemy będzie użyta aktualna
 • To - wartość końcowa
 • By - określa czas przez który dana właściwość będzie zmieniana - jeżeli jest ustawiona właściwość To, By jest pomijane


Storyboard
Steruje i kontroluje animacją. W właściwości Children przechowuje obiekty typu Timeline, które zawierają w sobie obiekty Animacji.
Deklaracja:


Code:
    <Storyboard TargetName="Button" TargetProperty="Height">
      <DoubleAnimation Duration="0:0:10" From="1" To="200" />
    </Storyboard>

Jako że TargetName oraz TargetProperty są właściwościami typu attached można także przypiąć je do odpowiedniego elementu:


Code:
    <Storyboard>
      <DoubleAnimation Duration="0:0:10" From="1" To="200" Storyboard.TargetName="Button" Storyboard.TargetProperty="Height" />
    </Storyboard>

Jest to preferowane rozwiązanie, gdyż w większości przypadków StoryBoard będzie zawierał więcej niż jedną animację na raz.


Użycie animacji wraz z triggerami
Aby animacja mogła być uruchomiona można użyć np. triggerów. Ich użycie może być na jeden z dwóch sposobów:
 • style
 • kolekcja triggers kontrolki
Przykład użycia jako dodanie do kolekcji triggerów kontrolki:


Code:
    <Button VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left" Content="Przycisk" 
        Name="Button">
      <Button.Triggers>
        <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click">
          <BeginStoryboard>
            <Storyboard>
              <DoubleAnimation Duration="0:0:10" From="1" To="200" Storyboard.TargetName="Button" Storyboard.TargetProperty="Height" />
            </Storyboard>
          </BeginStoryboard>
        </EventTrigger>
      </Button.Triggers>
    </Button>

Klasy akcji które możemy użyć w celu kontroli animacji:
 • BeginStoryboard - służy do rozpoczynania animacji
 • PauseStoryboard - zatrzymuje odtwarzanie animacji
 • ResumeStoryboard - wznawia animację
 • SeekStoryboard - szybkie przewinięcie do żądanego czasu
 • SetStoryboardSpeedRatio - ustawia szybkość odtwarzania animacji
 • SkipStoryboardToFill - przewija do końca animacji
 • StopStoryboard - zatrzymuje odtwarzanie
Przykład poniższy pokazuje w jaki sposób zatrzymać animację:


Code:
    <Style.Triggers>
      <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseEnter">
        <EventTrigger.Actions>
          <BeginStoryboard Name="stb1">
            <Storyboard>
              <DoubleAnimation Duration="0:0:5" Storyboard.TargetProperty="Height" To="200" />
            </Storyboard>
          </BeginStoryboard>
        </EventTrigger.Actions>
      </EventTrigger>
      <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseLeave">
        <EventTrigger.Actions>
          <StopStoryboard BeginStoryboardName="stb1" />
        </EventTrigger.Actions>
      </EventTrigger>
    </Style.Triggers>

Ważne, aby wszystkie akcje dla jednego StoryBoard były zawarte w jednej kolekcji StoryBoard. Jeżeli będą w różnych, funkcje nie będą wywoływane poprawnie.

Aby działanie SeekStoryboard mogło mieć miejsce, należy ustawić dla niej dwie dodatkowe właściwości:
 • Orgin - może mieć wartość BeginTime lub Duration.
 • Offset - o ile zostanie przewinięta animacja od momentu Orgin


Code:
    <Style.Triggers>
      <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseEnter">
        <EventTrigger.Actions>
          <BeginStoryboard Name="stb1">
            <Storyboard>
              <DoubleAnimation Duration="0:0:10" Storyboard.TargetProperty="Height" To="200" />
            </Storyboard>
          </BeginStoryboard>
        </EventTrigger.Actions>
      </EventTrigger>
      <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseLeave">
        <EventTrigger.Actions>
          <SeekStoryboard BeginStoryboardName="stb1" Origin="BeginTime" Offset="0:0:5" />
        </EventTrigger.Actions>
      </EventTrigger>
    </Style.Triggers>

Powyższy przykład powoduje przewinięcie animacji 5 sekund od aktualnej pozycji.Użycie property triggerów
Animację można także używać w przypadku property triggerów. Dostępne są w tym przypadku dwie kolekcje:
 • EnterActions - akcje wykonywane w momencie zadziałania triggera
 • ExitActions - uruchamiane w momencie gdy trigger staje się nieaktywny 
Przykład:


Code:
    <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
      <Trigger.EnterActions>
        <BeginStoryboard Name="stb1">
          <Storyboard>
            <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="FontSize" To="20" Duration="0:0:.5" />
          </Storyboard>
        </BeginStoryboard>
      </Trigger.EnterActions>
      <Trigger.ExitActions>
        <StopStoryboard BeginStoryboardName="stb1" />
      </Trigger.ExitActions>
    </Trigger>Klatkowe animacje
Jak wcześniej wspominałem ten rodzaj animacji definiuje serię klatek. Każda z nich posiada osobno definicję czasu trwania. Do dyspozycji mamy trzy rodzaje klatkowych animacji:
LinearDoubleKeyFrame - przejście między wartościami następuje w sposób jednostajny


Code:
    <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="Height">
      <LinearDoubleKeyFrame Value="10" KeyTime="0:0:1" />
      <LinearDoubleKeyFrame Value="100" KeyTime="0:0:2" />
      <LinearDoubleKeyFrame Value="30" KeyTime="0:0:4"/>
    </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

DiscreteStringKeyFrame - dla niektórych typów danych np. ciągów znakowych nie można zwiększyć wartości, dlatego stosuje się "dyskretne" zmiany, np:


Code:
    <StringAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="Content">
      <DiscreteStringKeyFrame Value="Soup" KeyTime="0:0:0" />
      <DiscreteStringKeyFrame Value="Sous" KeyTime="0:0:1" />
      <DiscreteStringKeyFrame Value="Sots" KeyTime="0:0:2" />
      <DiscreteStringKeyFrame Value="Nots" KeyTime="0:0:3" />
      <DiscreteStringKeyFrame Value="Nuts" KeyTime="0:0:4" />
    </StringAnimationUsingKeyFrames>

Spline key frames - zmiany są wyrażone przy użyciu krzywej Beziera:


Code:
<SplineDoubleKeyFrame Value="300" KeyTime="0:0:6" KeySpline="0.1,0.8 0.6,0.6" />

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz