sobota, 10 marca 2012

Entity Framework Code First Code Migrations

W ostatnim poście wspomniałem o nowości zwanej Code Migrations. Pozwala ona przede wszystkim na inkrementalne rozszerzanie bazy danych bez konieczności jej ponownego usuwania i tworzenia.

Wróćmy do naszego przykładu związanego z klasą Person. Do klasy tej dodaliśmy pole Street:


Code:
  public class Person
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public int BirthYear { get; set; }
    public string Street { get; set; }
  }

co spowodowało rzucenie wyjątku mówiącego o niekompatybilnych modelach danych.
Spróbujmy więc - używając Code Migrations uaktualnić bazę bez konieczności jej rekreacji.

W pierwszej kolejności dodałem domyślny konstruktor do Contextu:


Code:
using System.Configuration;
using System.Data.Entity;

namespace EF_CodeFirst
{
  public class DatabaseContext : DbContext
  {
    public DatabaseContext(string connectionString)
      : base(connectionString)
    {
    }

    public DatabaseContext()
      : base(ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyDatabaseConnectionString"].ConnectionString)
    {
      
    }

    public DbSet<Person> Persons { get; set; }
  }
}

Następnie w oknie paczek wprowadzamy komendę:
PM> Enable-Migrations

Po pomyślnej instalacji w solucji zostanie dodany nowy folder wraz z plikami .cs:


Znaczenie poszczególnych plików:
 • Configuration - definiuje jak migracja wpływa na Context.
 • InitialCreate - ponieważ istnieje już stworzona baza danych, plik został wygenerowany i zawiera dane odnośnie obecnej postaci bazy danych.
Configuration.cs:


Code:
namespace EF_CodeFirst.Migrations
{
  using System.Data.Entity.Migrations;

  internal sealed class Configuration : DbMigrationsConfiguration<DatabaseContext>
  {
    public Configuration()
    {
      AutomaticMigrationsEnabled = false;
    }

    protected override void Seed(DatabaseContext context)
    {
      // This method will be called after migrating to the latest version.

      // You can use the DbSet<T>.AddOrUpdate() helper extension method 
      // to avoid creating duplicate seed data. E.g.
      //
      //  context.People.AddOrUpdate(
      //   p => p.FullName,
      //   new Person { FullName = "Andrew Peters" },
      //   new Person { FullName = "Brice Lambson" },
      //   new Person { FullName = "Rowan Miller" }
      //  );
      //
    }
  }
}

InitialCreate.cs:


Code:
namespace EF_CodeFirst.Migrations
{
  using System.Data.Entity.Migrations;
  
  public partial class InitialCreate : DbMigration
  {
    public override void Up()
    {
      CreateTable(
        "People",
        c => new
          {
            Id = c.Int(nullable: false, identity: true),
            FirstName = c.String(),
            LastName = c.String(),
            BirthYear = c.Int(nullable: false),
          })
        .PrimaryKey(t => t.Id);
      
    }
    
    public override void Down()
    {
      DropTable("People");
    }
  }
}

Komendy których będziemy używać w przypadku migracji:
 • Add-Migration - zawiera zmiany dokonane na modelu
 • Update-Database - uaktualnia bazę danych, wprowadzając dokonane zmiany
Aby dodać migrację dla pola Street wprowadzamy następujące polecenie w Package Manager:
PM> Add-Migration AddStreetToPersonClass


Została wygenerowana w tym momencie nowa klasa:


Code:
namespace EF_CodeFirst.Migrations
{
  using System.Data.Entity.Migrations;
  
  public partial class AddStreetToPersonClass : DbMigration
  {
    public override void Up()
    {
      AddColumn("People", "Street", c => c.String());
    }
    
    public override void Down()
    {
      DropColumn("People", "Street");
    }
  }
}

Następnie aby użyć stworzonej migracji oraz dodać pole do bazy wprowadzamy polecenie:
PM> Update-Database


Po zakończeniu procesu możemy zobaczyć, iż zmiany zostały wprowadzone do bazy danych:


Zauważyć można, iż dane pozostały w takiej formie jak przed dodaniem kolumny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz