niedziela, 24 czerwca 2012

Dynamiczne dodanie elmentów do Filtru typu ComboBox w Gridzie

Korzystając z RadGrida możemy stworzyć szablon filtrowania dla kolumny. Jeżeli chcemy aby zamiast zwykłego TextBoxa można było wybrać wartość z ComboBoxa bardzo łatwo to osiągnąć.
Zobaczmy na przykład:


Aby zmienić filtr kategorii ze zwykłego TextBoxa na np. ComboBox możemy posłużyć się poniższym kodem:

Code:
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
  <telerik:RadScriptManager ID="RadScriptManager1" runat="server">
  </telerik:RadScriptManager>
  <telerik:RadGrid ID="rgProducts" runat="server" DataSourceID="lqProducts"
  AllowPaging="True" PageSize="10" AutoGenerateColumns="False" AllowFilteringByColumn="True"
  EnableLinqExpressions="True" onitemcommand="rgProducts_ItemCommand" onitemdatabound="rgProducts_ItemDataBound" 
  >
    <MasterTableView>
      <Columns>
        <telerik:GridBoundColumn UniqueName="ProductName" SortExpression="ProductName" 
        HeaderText="Nazwa" DataField="ProductName" DataType="System.String" />
        <telerik:GridBoundColumn UniqueName="ProductModel" SortExpression="ProductModel" 
        HeaderText="Model" DataField="ProductModel" />
        <telerik:GridBoundColumn UniqueName="ProductCategoryName" SortExpression="ProductCategoryName" 
        HeaderText="Kategoria" DataField="ProductCategoryName">
          <%-- 
          <FilterTemplate>
            <telerik:RadComboBox runat="server" ID="rcbCategoryName"></telerik:RadComboBox>
          </FilterTemplate>
          --%>
        </telerik:GridBoundColumn>
      </Columns>
    </MasterTableView>
  </telerik:RadGrid>
  <asp:LinqDataSource runat="server" ID="lqProducts" 
    onselecting="lqProducts_Selecting"></asp:LinqDataSource>

W code behind umieszczamy następujący kod:

Code:
protected void lqProducts_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e)
    {
      var adventureWorksLt2012Entities = new AdventureWorksLT2012Entities();
      e.Result = adventureWorksLt2012Entities.Products.Select(x => new { x.ProductID, ProductName = x.Name, ProductModel = x.ProductModel.Name, ProductCategoryName = x.ProductCategory.Name }).OrderBy(x => x.ProductID);
    }

    protected void rgProducts_ItemCommand(object sender, GridCommandEventArgs e)
    {
    }

    protected void rgProducts_ItemDataBound(object sender, GridItemEventArgs e)
    {
      if (e.Item is GridFilteringItem)
      {
        var filterItem = (GridFilteringItem)e.Item;
        var categoriesComboBox = (RadComboBox)filterItem.FindControl("rcbCategoryName");// accessing RadComboBox in FilterTemplate
        var adventureWorksLt2012Entities = new AdventureWorksLT2012Entities();
        foreach (var consultant in adventureWorksLt2012Entities.Products.GroupBy(x => x.ProductCategory).Select(x => new { x.Key.Name, x.Key.ProductCategoryID }))
        {
          categoriesComboBox.Items.Add(new RadComboBoxItem(consultant.Name, consultant.ProductCategoryID.ToString()));
        }
      }
    }

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz