poniedziałek, 4 lutego 2013

70-516 Szyfrowanie danych

1. Szyfrowanie symetryczne
 

Szyfrowanie symetryczne opiera się na jednym kluczu użytym zarówno do szyfrowania jak i deszyfrowania danych. Obecnie zalecane jest używanie algorytmu Rijndael - dokładny opis można znaleźć w wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard


Code:
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (var rm = new RijndaelManaged())
      {
        byte[] encrypted = EncryptRijndaelManaged("Ala ma kota", rm.Key, rm.IV);
        string decrypted = DecryptRijndaelManaged(encrypted, rm.Key, rm.IV);
        Console.WriteLine(decrypted);
      }
    }

    public static byte[] EncryptRijndaelManaged(string input, byte[] key, byte[] IV)
    {
      byte[] encrypted;
      using (var rm = new RijndaelManaged())
      {
        rm.Key = key;
        rm.IV = IV;
        ICryptoTransform encryptor = rm.CreateEncryptor(rm.Key, rm.IV);
        using (var ms = new MemoryStream())
        {
          using (var cs = new CryptoStream(ms, encryptor, CryptoStreamMode.Write))
          {
            using (var swEncrypt = new StreamWriter(cs))
            {
              swEncrypt.Write(input);
            }
            encrypted = ms.ToArray();
          }
        }
      }

      return encrypted;
    }

    public static string DecryptRijndaelManaged(byte[] input, byte[] key, byte[] IV)
    {
      string decrypted;
      using (var rm = new RijndaelManaged())
      {
        rm.Key = key;
        rm.IV = IV;
        ICryptoTransform decryptor = rm.CreateDecryptor(rm.Key, rm.IV);
        using (var ms = new MemoryStream(input))
        {
          using (var cs = new CryptoStream(ms, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
          {
            using (var swDecrypt = new StreamReader(cs))
            {
              decrypted = swDecrypt.ReadToEnd();
            }
          }
        }
      }

      return decrypted;
    }
  }2. Szyfrowanie asymetryczne


Jest to dużo bardziej bezpieczne rozwiązanie. Tworzone są dwa klucze:

 • prywatny - trzymany na serwerze w bezpiecznym i niedostępnym miejscy
 • publiczny - wysyłany do zainteresowanych
Szyfrowanie odbywa się za pomocą jednego z tych kluczy, a odszyfrowanie za pomocą drugiego. Jednym z najpopularniejszych algorytmów asymetrycznych jest RSA. Przykład szyfrowania i deszyfrowania:

Code:
    public static byte[] EncryptRsa(string input)
    {
      const int rsa = 1;
      var cspParameters = new CspParameters(rsa);
      cspParameters.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore;
      cspParameters.KeyContainerName = "My Keys";
      var rsaCryptoServiceProvider = new RSACryptoServiceProvider(cspParameters);
      byte[] encrypted = rsaCryptoServiceProvider.Encrypt(new UnicodeEncoding().GetBytes(input), true);

      return encrypted;
    }

    public static string DecryptRsa(byte[] input)
    {
      const int rsa = 1;
      var cspParameters = new CspParameters(rsa);
      cspParameters.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore;
      cspParameters.KeyContainerName = "My Keys";
      var rsaCryptoServiceProvider = new RSACryptoServiceProvider(cspParameters);
      var decrypted = rsaCryptoServiceProvider.Decrypt(input, true);

      return new UnicodeEncoding().GetString(decrypted);
    }3. Hashowanie
Hashowanie jest procesem jednokierunkowym, to znaczy hashujemy podany ciąg znaków zmieniając je w kod, jednak w drugą stronę nie jesteśmy już w stanie (w prosty sposób) odczytać stworzonego hasha.
Istnieje jednak ryzyko, że hashując np. hasło w bazie pojawią się dwa podobne wpisy. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie tzw. soli (Salt) którą dodaje się np. do hasła i taki ciąg znaków dopiero zostaje hashowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy znikome prawdopodobieństwo powtórzenia się hashy.
Obecnie zalecane jest stosowane algorytmu SHA256. Przykład użycia algorytmu:

Code:
    public static string Sha256Encryption(string input, string salt)
    {
      byte[] data = new UnicodeEncoding().GetBytes(input + salt);
      var sha256Managed = new SHA256Managed();
      var computeHash = sha256Managed.ComputeHash(data);

      return ToHex(computeHash);
    }

    private static string ToHex(byte[] computeHash)
    {
      var hex = new StringBuilder();
      foreach (var b in computeHash)
      {
        hex.AppendFormat("{0:x2}", b);
      }

      return hex.ToString();
    }4. Cyfrowy podpis
Cyfrowy podpis gwarantuje, że wiadomość została niezmieniona i wysłana przez daną instytucję.
Przykład implementacji:

Code:
    public static byte[] CreateSignature(string input)
    {
      const int rsa = 24;
      var cspParameters = new CspParameters(24);
      cspParameters.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore;
      cspParameters.KeyContainerName = "My Keys";
      var rsaCryptoServiceProvider = new RSACryptoServiceProvider(cspParameters);

      return rsaCryptoServiceProvider.SignData(new UnicodeEncoding().GetBytes(input), "SHA256");
    }

    public static bool CheckSign(string input, byte[] signature)
    {
      const int rsa = 24;
      var cspParameters = new CspParameters();
      cspParameters.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore;
      cspParameters.KeyContainerName = "My Keys";
      var rsaCryptoServiceProvider = new RSACryptoServiceProvider(cspParameters);

      return rsaCryptoServiceProvider.VerifyData(new UnicodeEncoding().GetBytes(input), "SHA256", signature);
    }


1 komentarz:

 1. return rsaCryptoServiceProvider.SignData(new UnicodeEncoding().GetBytes(input), "SHA256");

  to zwraca 128 bajtów a nie 256 :(

  więc chyba coś nie tak ...

  OdpowiedzUsuń