niedziela, 8 kwietnia 2012

Custom RoleProvider ASP.NET

Zabrałem się za projekt w ASP.NET MVC 3. W planach jest napisanie nowego, rewolucyjnego systemu :) można więc spodziewać się wpisów związanych z tą technologią.
Problem: w projekcie będzie możliwość zakładania kont użytkowników. Będzie także podział na role. Początkowo myślałem o wykorzystaniu gotowego rozwiązania (ASP.NET providers), jednak nie do końca mi się ono podoba. MembershipProvider i RoleProvider to świetne mechanizmy, ale tworzą w bazie standardowo niepotrzebny narzut zbędnych kolumn. Dlatego wziąłem się za pisanie ich pod mój system od początku.
O tworzeniu MembershipProvidera pisałem już we wcześniejszym poście, w tym trochę porad jak napisać RoleProvidera.

Sprawa jest łatwiejsza niż w przypadku MembershipProvidera, ze względu na to iż ilość metod które należy zaimplementować jest dużo mniejsza.

Startując od początku:

W bazie potrzebujemy odpowiednich tabel do przetrzymywania danych o użytkownikach i ich rolach:


Standardowa realizacja wiele do wiele (użytkownik może być przypisany do więcej niż jednej roli).

Wystartujemy od szablonu:

  public class MyRoleProvider : RoleProvider
  {
    public override bool IsUserInRole(string username, string roleName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override string[] GetRolesForUser(string username)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override void CreateRole(string roleName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override bool DeleteRole(string roleName, bool throwOnPopulatedRole)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override bool RoleExists(string roleName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override void AddUsersToRoles(string[] usernames, string[] roleNames)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override void RemoveUsersFromRoles(string[] usernames, string[] roleNames)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override string[] GetUsersInRole(string roleName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override string[] GetAllRoles()
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override string[] FindUsersInRole(string roleName, string usernameToMatch)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public override string ApplicationName
    {
      get { throw new NotImplementedException(); }
      set { throw new NotImplementedException(); }
    }
  }

Zaczniemy od potrzebnych repozytoriów:

   using System.Linq;
using BusinessObjects.Entities;
using DataAccessLayer.Repositories.Contract;

namespace DataAccessLayer.Repositories.Implementation
{
  public class RoleRepository : BaseRepository, IRoleRepository
  {
    public void AddRole(Role role)
    {
      AddRole(role.Rolename);
    }

    public void AddRole(string roleName)
    {
      ChemistContext.Roles.Add(new Role{Rolename = roleName});
    }

    public IQueryable GetAllRoles()
    {
      return ChemistContext.Roles.AsQueryable();
    }

    public Role GetRoleByName(string roleName)
    {
      return ChemistContext.Roles.SingleOrDefault(x => x.Rolename == roleName);
    }

    public Role GetRoleById(int id)
    {
      return ChemistContext.Roles.SingleOrDefault(x => x.Id == id);
    }

    public IQueryable GetRolesForUser(string userName)
    {
      var userRoles = from user in ChemistContext.Users
              join userInRoles in ChemistContext.UserInRoles on user.Id equals userInRoles.UserId
              join roles in ChemistContext.Roles on userInRoles.RoleId equals roles.Id
              where user.Login == userName
              select roles;

      return userRoles;
    }

    public void DeleteRole(string roleName)
    {
      var role = ChemistContext.Roles.SingleOrDefault(x => x.Rolename == roleName);
      if (role != null)
      {
        ChemistContext.Roles.Remove(role);
        ChemistContext.SaveChanges();
      }
    }
  }
}

using System.Linq;
using BusinessObjects.Entities;
using DataAccessLayer.Repositories.Contract;

namespace DataAccessLayer.Repositories.Implementation
{
  public class UserInRoleRepository : BaseRepository, IUserInRoleRepository
  {
    public void AddUserToRole(UserInRole userInRole)
    {
      AddUserToRole(userInRole.UserId, userInRole.RoleId);
    }

    public void AddUserToRole(int idUser, int idRole)
    {
      ChemistContext.UserInRoles.Add(new UserInRole{UserId = idUser, RoleId = idRole});
      ChemistContext.SaveChanges();
    }

    public void AddUserToRole(string userName, string roleName)
    {
      var idUser = ChemistContext.Users.Single(x => x.Login == userName).Id;
      var idRole = ChemistContext.Roles.Single(x => x.Rolename == roleName).Id;
      AddUserToRole(idUser, idRole);
    }

    public IQueryable GetAll()
    {
      return ChemistContext.UserInRoles.AsQueryable();
    }

    public UserInRole GetByIdRoleIdUser(int idRole, int idUser)
    {
      return ChemistContext.UserInRoles.SingleOrDefault(x => x.RoleId == idRole && x.UserId == idUser);
    }

    public UserInRole GetByUserNameRoleName(string userName, string roleName)
    {
      var userInRole = from users in ChemistContext.Users
               join userInRoles in ChemistContext.UserInRoles on users.Id equals userInRoles.UserId
               join roles in ChemistContext.Roles on userInRoles.RoleId equals roles.Id
               where users.Login == userName && roles.Rolename == roleName
               select userInRoles;

      return userInRole.SingleOrDefault();
    }

    public void DeleteRoleAndUsers(string roleName)
    {
      var userRolesToDelete = from roles in ChemistContext.Roles
                  join userInRoles in ChemistContext.UserInRoles on roles.Id equals userInRoles.RoleId
                  where roles.Rolename == roleName
                  select userInRoles;
      foreach (var userInRole in userRolesToDelete)
      {
        ChemistContext.UserInRoles.Remove(userInRole);
      }

      ChemistContext.SaveChanges();
    }

    public void DeleteUserFromRole(string userName, string roleName)
    {
      var usersInRole = from users in ChemistContext.Users
               join userInRoles in ChemistContext.UserInRoles on users.Id equals userInRoles.UserId
               join roles in ChemistContext.Roles on userInRoles.RoleId equals roles.Id
               where roles.Rolename == roleName && users.Login == userName
               select userInRoles;

      foreach (var user in usersInRole)
      {
        ChemistContext.UserInRoles.Remove(user);
      }

      ChemistContext.SaveChanges();
    }

    public string[] GetByRoleName(string roleName)
    {
      var usersInRole = from users in ChemistContext.Users
               join userInRoles in ChemistContext.UserInRoles on users.Id equals userInRoles.RoleId
               join roles in ChemistContext.Roles on userInRoles.RoleId equals roles.Id
               where roles.Rolename == roleName
               select users.Login;

      return usersInRole.ToArray();
    }

    public string[] GetByRoleNameContains(string roleName)
    {
      var usersInRole = from users in ChemistContext.Users
               join userInRoles in ChemistContext.UserInRoles on users.Id equals userInRoles.RoleId
               join roles in ChemistContext.Roles on userInRoles.RoleId equals roles.Id
               where roles.Rolename.Contains(roleName)
               select users.Login;

      return usersInRole.ToArray();
    }
  }
}

Nie pozostaje nic innego jak zaimplementowanie samego RoleProvidera:

using System;
using System.Configuration.Provider;
using System.Transactions;
using System.Web.Security;
using BusinessObjects.Enums;
using DataAccessLayer.Repositories.Contract;
using DataAccessLayer.Repositories.Implementation;
using System.Linq;
using Services.Contract;
using Services.Implementation;

namespace Chemist.Infrastructure
{
  public class ChemistRoleProvider : RoleProvider
  {
    private readonly IRoleRepository roleRepository;
    private readonly IUserInRoleRepository userInRoleRepository;
    private readonly IExceptionService exceptionService = new ExceptionService(new EventLogRepository());
    private string applicationName = "Chemistry";

    public ChemistRoleProvider()
    {
      roleRepository = new RoleRepository();
      userInRoleRepository = new UserInRoleRepository();
    }

    public override bool IsUserInRole(string userName, string roleName)
    {
      var isUserInRole = userInRoleRepository.GetByUserNameRoleName(userName, roleName) != null;

      return isUserInRole;
    }

    public override string[] GetRolesForUser(string userName)
    {
      return roleRepository.GetRolesForUser(userName).Select(x => x.Rolename).ToArray();
    }

    public override void CreateRole(string roleName)
    {
      roleRepository.AddRole(roleName);
    }

    public override bool DeleteRole(string roleName, bool throwOnPopulatedRole)
    {
      if (!RoleExists(roleName))
      {
        throw new ProviderException("Role does not exist.");
      }
      if (throwOnPopulatedRole && GetUsersInRole(roleName).Length > 0)
      {
        throw new ProviderException("Cannot delete a populated role.");
      }

      try
      {
        using (
          var transaction = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required,
                              new TransactionOptions
                              {IsolationLevel = IsolationLevel.ReadCommitted}))
        {
          userInRoleRepository.DeleteRoleAndUsers(roleName);
          roleRepository.DeleteRole(roleName);
          transaction.Complete();
          return true;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        exceptionService.Write(ex, EventSource.RoleProvider);
        return false;
      }
    }

    public override bool RoleExists(string roleName)
    {
      var roleExist = roleRepository.GetRoleByName(roleName);

      return roleExist != null;
    }

    public override void AddUsersToRoles(string[] userNames, string[] roleNames)
    {
      foreach (var rolename in roleNames)
      {
        if (!RoleExists(rolename))
        {
          throw new ProviderException("Role name not found.");
        }
      }

      foreach (var username in userNames)
      {
        if (username.Contains(","))
        {
          throw new ArgumentException("User names cannot contain commas.");
        }

        foreach (var rolename in roleNames)
        {
          if (IsUserInRole(username, rolename))
          {
            throw new ProviderException("User is already in role.");
          }
        }
      }

      using (var transaction = new TransactionScope())
      {
        foreach (var username in userNames)
        {
          foreach (var rolename in roleNames)
          {
            userInRoleRepository.AddUserToRole(username, rolename);
          }
        }

        transaction.Complete();
      }
    }

    public override void RemoveUsersFromRoles(string[] userNames, string[] roleNames)
    {
      foreach (var rolename in roleNames)
      {
        if (!RoleExists(rolename))
        {
          throw new ProviderException("Role name not found.");
        }
      }

      foreach (var username in userNames)
      {
        foreach (var rolename in roleNames)
        {
          if (!IsUserInRole(username, rolename))
          {
            throw new ProviderException("User is not in role.");
          }
        }
      }

      foreach (string username in userNames)
      {
        foreach (string rolename in roleNames)
        {
          userInRoleRepository.DeleteUserFromRole(username, rolename);
        }
      }
    }

    public override string[] GetUsersInRole(string roleName)
    {
      return userInRoleRepository.GetByRoleName(roleName);
    }

    public override string[] GetAllRoles()
    {
      return roleRepository.GetAllRoles().Select(x => x.Rolename).ToArray();
    }

    public override string[] FindUsersInRole(string roleName, string usernameToMatch)
    {
      return userInRoleRepository.GetByRoleNameContains(roleName);
    }

    public override string ApplicationName
    {
      get { return applicationName; }
      set { applicationName = value; }
    }
  }
}

Ostatnim krokiem, który należy wykonać, to dodanie w Web.configu informacji o tym, aby został użyty nasz RoleProvider:


Code:
  <roleManager enabled="true" defaultProvider="ChemistRoleProvider">
   <providers>
    <add name="ChemistRoleProvider" type="Chemist.Infrastructure.ChemistRoleProvider"/>
   </providers>
  </roleManager>Ilość kodu może wydać się duża, jednak raz napisany RoleProvider jest przeważnie wykorzystywany w wielu późniejszych projektach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz