sobota, 19 listopada 2011

Bindowanie typu wyliczeniowego (Enum) w WPF

Czasami zdarza się iż potrzeba zbindować wartości typu wyliczeniowego do pola a następnie wykonać jakieś działanie.
Bindowanie i w takiej sytuacji nie zawodzi i możemy w prosty sposób zbindować wartość enuma i przesłać ją jako parametr komendy.
Zobaczmy na przykład:
Mamy program w którym mamy typ wyliczeniowy grupa, zawierający dwa elementy: pracownicy i studenci. Grupa będzie wybierana poprzez RadioButton a po wybraniu któregoś z nich dokonujemy obliczeń. Tak więc użyjemy komendy a w niej wyślemy odpowiedni parametr.

W XAML-u sprawa przedstawia się następująco:


Code:
<Window x:Class="WpfApplication2.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApplication2"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <StackPanel Orientation="Vertical">
      <TextBlock Text="Wybierz grupę do której należysz" />
      <RadioButton 
        Content="Studenci" 
        GroupName="Group" 
        Command="{Binding SelectGroupCommand}" 
        CommandParameter="{x:Static local:Group.Students}" />
      <RadioButton 
        Content="Pracownicy" 
        GroupName="Group" 
        Command="{Binding SelectGroupCommand}" 
        CommandParameter="{x:Static local:Group.Workers}" />
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

W kodzie odbierzemy "kliknięcie" w następujący sposób:

Code:
using System;
using System.ComponentModel;
using Microsoft.Practices.Prism.Commands;

namespace WpfApplication2
{
  public class MainWindowViewModel : INotifyPropertyChanged
  {
    public DelegateCommand<object> SelectGroupCommand
    {
      get { return _selectGroupCommand; }
    }

    private DelegateCommand<object> _selectGroupCommand;
    private void SelectGroup(object group)
    {
      if (group != null)
      {
        if (group is Group)
        {
          var selectedGroup = (Group)group;
          //Do something with this...
        }
        else
        {
          throw new ArgumentException("Argument is not Group object");
        }
      }
      else
      {
        throw new ArgumentNullException("group is null");
      }
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    public void RaisePropertyChanged(string propertyName)
    {
      if (PropertyChanged != null)
      {
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
      }
    }
  }
}


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz