niedziela, 13 listopada 2011

WPF DataGrid zmienna ilość kolumn

Problem: W WPF DataGrid chcemy tworzyć dynamicznie kolumny tj. zarówno kolumny jak i dane. Dodatkowo chcemy mieć możliwość bindowania do różnych typów danych.
Uczestnicząc w obecnym projekcie napotkałem na opisany powyżej problem.
Rozwiązanie problemu rozpocząłem od przeszukania internetu - a nuż ktoś już rozwiązał podobny problem.
A więc reasumując będziemy chcieli osiągnąć taki wygląd:Nasz grid ma się składać z następujących elementów:

 1. Standardowo nagłówek z nazwami kolumn - zwykły tekst
 2. 1 kolumna zawiera dane tekstowe (np. źródła)
 3. Elementy to checkbox + textbox 
Tak więc jak widać tworzenie danych na pewno musi być dynamiczne - jak i tworzenie całej struktury DataGrid-a.
Na początek od razu zaznaczam że nie biorę tutaj pod uwagę pracy ze wzorcem MVVM - implementację w MVVM zostawiam jako deser dla Was :)

Problemem jest to iż wiersze w DataGrid są typu object. Najczęściej wykorzystujemy bindowanie do gotowej kolekcji obiektów które wcześniej przygotujemy. Tworzymy w tym celu klasę, następnie wypełniamy kolekcję obiektami stworzonej klasy. Ostatecznie bindujemy kolekcję do właściwości ItemsSource DataGrid-a.
Nasz przypadek mówi o tym, iż nie mamy podanej ilości kolumn ani ich typów.
Zostaje więc pytanie do czego zbindować, żeby mieć możliwość dodawania kolumn w trakcie działania aplikacji? Do tego zadania nadaje się świetnie DataTable.

Tworzymy więc klasę która będzie służyła jako kolumny naszego grida, tworzone dynamicznie:


Code:
using System.Windows.Media;

namespace WpfApplication13
{
  public class CellWithValue
  {
    public double Value { get; set; }
    public SolidColorBrush Color { get; set; }
  }
}

Klasa resetująca binding:


Code:
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;

namespace WpfApplication13
{
  public class MyDataGridTemplateColumn : DataGridTemplateColumn
  {
    public string ColumnName
    {
      get;
      set;
    }

    protected override System.Windows.FrameworkElement GenerateElement(DataGridCell cell, object dataItem)
    {
      var cp = (ContentPresenter)base.GenerateElement(cell, dataItem);
      BindingOperations.SetBinding(cp, ContentPresenter.ContentProperty, new Binding(this.ColumnName));
      return cp;
    }
  }
}

Binding resetujemy z powodu tego iż domyślnie mielibyśmy zbindowane obiekty typu DataRowView.

Kolejnym etapem jest stworzenie w XAMLu odpowiedniego szablonu danych:


Code:
<Window x:Class="WpfApplication13.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.Resources>
    <DataTemplate x:Key="Wzor" DataType="DataGridCell">
      <StackPanel Orientation="Horizontal" Background="{Binding Color}">
        <CheckBox VerticalAlignment="Center" />
        <TextBox Width="50" Text="{Binding Value}" Opacity="0.8" />
      </StackPanel>
    </DataTemplate>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <DataGrid Name="dgData" AutoGeneratingColumn="dgData_AutoGeneratingColumn" />
  </Grid>
</Window>

W kodzie (code behind) definiujemy binding:


Code:
using System.Data;
using System.Windows;
using System.Windows.Media;

namespace WpfApplication13
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      var dataTable = new DataTable();
      dataTable.Columns.Add("Source");
      dataTable.Columns.Add(new DataColumn { ColumnName = "CellWithValue", DataType = typeof(CellWithValue) });

      var dr = dataTable.NewRow();
      dr[0] = "Źródło";
      dr[1] = new CellWithValue {Color = Brushes.Red, Value = 5.26};
      dataTable.Rows.Add(dr);

      dgData.ItemsSource = dataTable.DefaultView;
    }

    private void dgData_AutoGeneratingColumn(object sender, System.Windows.ControlsDataGridAutoGeneratingColumnEventArgs e)
    {
      if (e.PropertyType == typeof(CellWithValue))
      {
        var col = new MyDataGridTemplateColumn();
        col.ColumnName = e.PropertyName; 
        col.CellTemplate = (DataTemplate) FindResource("Wzor");
        e.Column = col;
        e.Column.Header = e.PropertyName;
      }
    }
  }
}

Mamy tutaj do czynienia z następującymi elementami:
 1. Tworzymy obiekt DataTable który następnie bindujemy do DataGrid poprzez właściwość DefaultView
 2. W zdarzeniu AutoGeneratingColumn nadajemy odpowiedni styl naszej kolumnie. 
Sposób prosty i przyjemny. Co prawda nie jest to MVVM ale spełnia swoją rolę w przypadku dynamicznego tworzenia DataGrid-a.

Efekt końcowy:

1 komentarz: