poniedziałek, 28 listopada 2011

State-Based Navigation w Prism - powiadamianie o stanie aplikacji

W Prism mamy do dyspozycji dwa kluczowe sposoby poruszania się po aplikacji: State-Based Navigation oraz View Based Navigation. W tym artykule omówię pierwszy z tych sposobów.

Base-State Navigation odnosi się do zmiany stanu kontrolek na formatce czyli np. ukrycie kontrolki, pokazanie, dodawanie animacji itp. Nawigacja ta występuje w obrębie pojedynczego widoku.
Obsługa tego typu nawigacji może być spowodowana różnymi rodzaju zachowaniami np.:
 • zmiana wartości właściwości w ViewModelu
 • interakcja użytkownika z aplikacją (kliknięcie na kontrolkę itp.)
 • zmiana sposobu prezentowania danych użytkownika
Kiedy nie używać Base-State Navigation:
 • kiedy chcemy wyświetlać dane z różnych źródeł 
 • użytkownik chce wykonywać zadania nie związane z tym co aktualnie widzi na ekranie
 • skomplikowane zmiany wyglądu
Po tym krótkim wstępie czas na jakieś przykładowe aplikacje, które pokażą w praktyce o co chodzi w opisanej powyżej nawigacji.

1. Powiadamianie o stanie aplikacji.
W tym przykładzie pokażemy użytkownikowi co dzieje się podczas działania naszej aplikacji.

Na początek stwórzmy nasz projekt który będzie mieć następującą postać:Mając ten szablon przyda się nam kod typów tutaj występujących:

Customer.cs:


Code:
namespace BusinessObjects
{
  public class Customer
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public string CompanyName { get; set; }
    public string EmailAddress { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
  }
}

IRepository.cs:


Code:
namespace Repositories
{
  public interface IRepository
  {
  }
}

ICustomerRepository.cs:


Code:
using System.Collections.Generic;
using BusinessObjects;

namespace Repositories.Customers
{
  public interface ICustomerRepository : IRepository
  {
    List<Customer> GetAllCustomers();
  }
}


CustomerRepository.cs:


Code:
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using BusinessObjects;
using Repositories.Customers;

namespace MSSQLRepository.Customers
{
  public class CustomerRepository : ICustomerRepository
  {
    public List<Customer> GetAllCustomers()
    {
      var customerList = new List<Customer>();
      using (var conn = new SqlConnection(Configuration.ConnectionString))
      {
        using(var command = conn.CreateCommand())
        {
          command.CommandText = "SELECT CustomerID, FirstName, LastName, CompanyName, EmailAddress, Phone " +
                     "FROM SalesLT.Customer";
          conn.Open();
          using(var dr = command.ExecuteReader())
          {
            while(dr.Read())
            {
              customerList.Add(CustomerMapper(dr));
            }
            dr.Close();
          }
        }
      }

      return customerList;
    }

    private static Customer CustomerMapper(SqlDataReader dr)
    {
      var customer = new Customer
      {Id = int.Parse(dr["CustomerID"].ToString()), FirstName = (string) dr["FirstName"]};
      customer.FirstName = (string)dr["LastName"];
      customer.CompanyName = (string)dr["CompanyName"];
      customer.EmailAddress = (string)dr["EmailAddress"];
      customer.Phone = (string)dr["Phone"];

      return customer;
    }
  }
}

Configuration.cs:


Code:
namespace MSSQLRepository
{
  public class Configuration
  {
    public static string ConnectionString =
      "Data Source=localhost;Initial Catalog=AdventureWorksLT2008R2;Integrated Security=SSPI;";
  }
}

BaseViewModel.cs:


Code:
using System.ComponentModel;

namespace Infrastructure
{
  public class BaseViewModel : INotifyPropertyChanged
  {
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    public void RaisePropertyChanged(string propertyName)
    {
      if (PropertyChanged != null)
      {
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
      }
    }
  }
}

RegionNames.cs:


Code:
namespace Infrastructure
{
  public static class RegionNames
  {
    public static string MainContentRegion = "MainContentRegion";
  }
}

Bootstrapper.cs:


Code:
using System.Windows;
using MSSQLRepository.Customers;
using Microsoft.Practices.Prism.Modularity;
using Microsoft.Practices.Prism.UnityExtensions;
using Microsoft.Practices.Unity;
using Repositories.Customers;

namespace Sample1
{
  public class Bootstrapper : UnityBootstrapper
  {
    protected override void ConfigureContainer()
    {
      base.ConfigureContainer();
      Container.RegisterType(typeof (ICustomerRepository), typeof (CustomerRepository), new ContainerControlledLifetimeManager());
    }

    protected override IModuleCatalog CreateModuleCatalog()
    {
      var moduleCatalog = base.CreateModuleCatalog();
      var customerModule = typeof (CustomerModuleCustomerModule);
      moduleCatalog.AddModule(new ModuleInfo(customerModule.Name, customerModule.AssemblyQualifiedName));

      return moduleCatalog;
    }

    protected override void InitializeShell()
    {
      Application.Current.MainWindow = (Shell)Shell;
      Application.Current.MainWindow.Show();
    }

    protected override DependencyObject CreateShell()
    {
      return Container.Resolve<Shell>();
    }
  }
}

Shell.xaml.cs:


Code:
<Window x:Class="Sample1.Shell"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:prism="clr-namespace:Microsoft.Practices.Prism.Regions;assembly=Microsoft.Practices.Prism"
    xmlns:Infrastructure="clr-namespace:Infrastructure;assembly=Infrastructure" Title="Shell" Height="300" Width="300">
  <Grid>
    <ContentControl prism:RegionManager.RegionName="{x:Static Infrastructure:RegionNames.MainContentRegion}" />
  </Grid>
</Window>

Czas na nasz moduł - CustomerModule:


Code:
<UserControl x:Class="CustomerModule.CustomerListView"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
       mc:Ignorable="d" >
  <Grid>
    <DataGrid ItemsSource="{Binding CustomerList, Mode=TwoWay}" />
  </Grid>
</UserControl>

CustomerListViewModel.cs:


Code:
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using BusinessObjects;
using Infrastructure;
using Repositories.Customers;

namespace CustomerModule
{
  public class CustomerListViewModel : BaseViewModel
  {
    private readonly ICustomerRepository _customerRepository;

    private List<Customer> _customerList; 
    public List<Customer> CustomerList
    {
      get
      {
        if(_customerList != null)
        {
          return _customerList;
        }
        var loadCustomerTask = new Task(() =>
                          {
                            Thread.Sleep(5000);
                            CustomerList = _customerRepository.GetAllCustomers();
                          });
        
        loadCustomerTask.Start();
        return _customerList;
      }
      set
      {
        _customerList = value;
        RaisePropertyChanged("CustomerList");
      }
    }

    public CustomerListViewModel(ICustomerRepository customerRepository)
    {
      _customerRepository = customerRepository;
    }
  }
}


Code:
using Infrastructure;
using Microsoft.Practices.Prism.Modularity;
using Microsoft.Practices.Prism.Regions;

namespace CustomerModule
{
  public class CustomerModule : IModule
  {
    private readonly IRegionManager _regionManager;

    public CustomerModule(IRegionManager regionManager)
    {
      _regionManager = regionManager;
    }

    public void Initialize()
    {
      _regionManager.RegisterViewWithRegion(RegionNames.MainContentRegion, typeof (CustomerListView));
    }
  }
}

Dla przypomnienia sposób powyższy to View Discovery - czyli widok zostanie załadowany zaraz po uruchomieniu naszej aplikacji.
Opiszmy naszą aplikację - mamy do czynienia z bazą (AdventureWorks) z której są pobierane dane i ładowane do kontrolki Grid. Symulujemy tutaj 5 sekundowe opóźnienie podczas ładowania danych. Co w tym momencie widzi użytkownik? Właściwie nic. Będzie musiał poczekać 5 sekund. Nawet jeśli poczeka (nie wyłączy wcześniej aplikacji) to jednak i tak nie wie do końca co dzieje się w tym momencie.
Należy więc poinformować użytkownika co dzieje się w danym momencie z naszą aplikacją.
W tym celu skorzystamy z kontrolki BusyIndicator dostępnej w pakiecie Extended WPF Toolkit.
Do naszego kodu XAML dokładamy następujące linijki:


Code:
<UserControl x:Class="CustomerModule.CustomerListView"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
       xmlns:extToolkit="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation/toolkit/extended"
       mc:Ignorable="d" >
  <Grid>
    <extToolkit:BusyIndicator IsBusy="{Binding IsBusy}" BusyContent="Loading data...">
      <DataGrid ItemsSource="{Binding CustomerList, Mode=TwoWay}" />
    </extToolkit:BusyIndicator>
  </Grid>
</UserControl>

Do ViewModelu:


Code:
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using BusinessObjects;
using Infrastructure;
using Repositories.Customers;

namespace CustomerModule
{
  public class CustomerListViewModel : BaseViewModel
  {
    private readonly ICustomerRepository _customerRepository;

    private List<Customer> _customerList; 
    public List<Customer> CustomerList
    {
      get
      {
        IsBusy = true;
        if(_customerList != null)
        {
          IsBusy = false;
          return _customerList;
        }
        var loadCustomerTask = new Task(() =>
                          {
                            Thread.Sleep(5000);
                            CustomerList = _customerRepository.GetAllCustomers();
                            IsBusy = false;
                          });
        
        loadCustomerTask.Start();
        return _customerList;
      }
      set
      {
        _customerList = value;
        RaisePropertyChanged("CustomerList");
      }
    }

    private bool _isBusy;
    public bool IsBusy
    {
      get { return _isBusy; }
      set { _isBusy = value;
      RaisePropertyChanged("IsBusy");
      }
    }

    public CustomerListViewModel(ICustomerRepository customerRepository)
    {
      _customerRepository = customerRepository;
    }
  }
}

Użytkownik po uruchomieniu programu otrzyma następujący rezultat:


Jest to znacznie przyjemniejszy widok, niż czekanie przed pustym ekranem - bez wiedzy czy aplikacja jeszcze działa i odpowiada na nasze komendy.

W następnym poście pokaże w jaki sposób za pomocą stylów uzyskać różne widoki naszej aplikacji Prism.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz