sobota, 19 listopada 2011

Prism tworzenie własnego adaptera regionu

W Prism mamy dostępnych kilka adapterów regionów "od ręki" - pozostałe musimy sami stworzyć.
W jakich sytuacjach może zajść konieczność stworzenia własnego adaptera regionów? Jeżeli chcemy użyć jakiejś kontrolki jako miejsca w które Prism będzie ładował widoki, a obecnie nie ma takiej obsługi w prosty sposób możemy taką obsługę dodać. Zobaczmy na przykład:

Code:
<Window x:Class="WpfApplication1.Shell"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:prism="clr-namespace:Microsoft.Practices.Prism.Regions;assembly=Microsoft.Practices.Prism" 
    Title="Shell" Height="300" Width="300">
  <Grid>
    <StackPanel Orientation="Vertical">
      <StackPanel Orientation="Horizontal" prism:RegionManager.RegionName="NavigationRegion" />
      <ContentControl prism:RegionManager.RegionName="ContentRegion" />
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

Uruchomienie aplikacji spowoduje następujący błąd:

W wolnym tłumaczeniu wyjątek oznacza iż dana kontrolka nie obsługuje regionów. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak dodać do kontrolki obsługę regionów.
Dodanie obsługi danego regionu składa się z 4 kroków:
 1. Tworzymy klasę dziedziczącą po RegionAdapterBase<T>
 2. Implementujemy metodę CreateRegion która zwraca jeden z trzech wyników determinujących zachowania regionu:
  1. SingleActiveRegion - jeden aktywny region w danym momencie (ContentControl)
  2. AllActiveRegion - wszystkie regiony aktywne (ItemsControls)
  3. Region - wiele aktywnych regionów (SelectorControls)
 3. Implementacja metody Adapt
 4. Rejestracja stworzonego adaptera w Bootstrapperze
Żeby lepiej zobrazować powyższe kroki przejdziemy je podczas implementowania obsługi regionów w kontrolce StackPanel.

1. Klasa dziedzicząca po klasie RegionAdapterBase<T> :


Code:
  public class StackPanelRegionAdapter : RegionAdapterBase<StackPanel>
  {
    protected override void Adapt(IRegion region, StackPanel regionTarget)
    {
     throw new SystemNotImplementedException();
    }

    protected override IRegion CreateRegion()
    {
     throw new SystemNotImplementedException();
    }
  }

2. Metoda CreateRegion


Code:
    protected override void Adapt(IRegion region, StackPanel regionTarget)
    {
      region.Views.CollectionChanged += (s, e) =>
                         {
                           if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Add)
                           {
                             foreach (FrameworkElement item in e.NewItems)
                             {
                               regionTarget.Children.Add(item);
                             }
                           }
                           else if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Remove)
                           {
                             foreach (FrameworkElement item in e.NewItems)
                             {
                               if (regionTarget.Children.Contains(item))
                               {
                                 regionTarget.Children.Remove(item);
                               }
                             }
                           }
                         };
    }

Tak więc w metodzie tej nasłuchujemy zdarzenia zmiany kolekcji. Na podstawie typu zdarzenia odpowiednio reagujemy
 • w przypadku dodawania nowego elementu - dodajemy go do naszego StackPanel-u za pomocą właściwości Children
 • w przypadku usuwania - usuwamy odpowiedni element ze StackPanel-u
 3. Metoda CreateRegion:


Code:
    protected override IRegion CreateRegion()
    {
      return new AllActiveRegion();
    }

Zwracamy informację że wszystkie elementy dodane do naszego StackPanel-a będą domyślne aktywne.

4. Dodanie konstruktora do tworzonej klasy StackPanelRegionAdapter


Code:
    public StackPanelRegionAdapter(IRegionBehaviorFactory regionBehaviorFactory)
      : base(regionBehaviorFactory)
    {
    }

Nasza klasa wymaga jeszcze konstruktora - dodajemy go więc.

Całość przedstawia się następująco:

Code:
using System.Collections.Specialized;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using Microsoft.Practices.Prism.Regions;

namespace WpfApplication1
{
  public class StackPanelRegionAdapter : RegionAdapterBase<StackPanel>
  {
    public StackPanelRegionAdapter(IRegionBehaviorFactory regionBehaviorFactory)
      : base(regionBehaviorFactory)
    {
    }

    protected override void Adapt(IRegion region, StackPanel regionTarget)
    {
      region.Views.CollectionChanged += (s, e) =>
                         {
                           //Kiedy użytkownik dodaje nowy element dodajemy go do
                           //naszego stackpanelu
                           if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Add)
                           {
                             foreach (FrameworkElement item in e.NewItems)
                             {
                               regionTarget.Children.Add(item);
                             }
                           }
                           else if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Remove)
                           {
                             foreach (FrameworkElement item in e.NewItems)
                             {
                               if (regionTarget.Children.Contains(item))
                               {
                                 regionTarget.Children.Remove(item);
                               }
                             }
                           }
                         };
    }

    protected override IRegion CreateRegion()
    {
      return new AllActiveRegion();
    }
  }
}


Tak więc pierwsza część za nami zostało tylko zarejestrowanie naszego adaptera w Bootstrapperze co przedstawia się następująco:


Code:
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using Microsoft.Practices.Prism.Regions;
using Microsoft.Practices.Prism.UnityExtensions;
using Microsoft.Practices.Unity;

namespace WpfApplication1
{
  public class Bootstrapper : UnityBootstrapper
  {
    protected override DependencyObject CreateShell()
    {
      return Container.Resolve<Shell>();
    }

    protected override void InitializeShell()
    {
      Application.Current.MainWindow = (Shell)Shell;
      Application.Current.MainWindow.Show();
    }

    protected override RegionAdapterMappings ConfigureRegionAdapterMappings()
    {
      var mappings = new RegionAdapterMappings();
      mappings.RegisterMapping(typeof(StackPanel), Container.Resolve<StackPanelRegionAdapter>());

      return mappings;
    }
  }
}

Za pomocą metody ConfigureRegionAdapterMappings dodajemy informację o naszym Adapterze StackPanel.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz