czwartek, 4 października 2012

Dependency Injection ASP MVC 4

W ASP.NET MVC 1/2 wstrzykiwanie polegało na nadpisaniu Fabryki tworzącej kontrolery. W wersji 3 i 4 wprowadzono serwis DependencyResolver. Interfejs ten zawiera dwie podstawowe metody:

Code:
 public interface IDependencyResolver
 {
  /// <summary>
  /// Resolves singly registered services that support arbitrary object creation.
  /// </summary>
  /// 
  /// <returns>
  /// The requested service or object.
  /// </returns>
  /// <param name="serviceType">The type of the requested service or object.</param>
  object GetService(Type serviceType);

  /// <summary>
  /// Resolves multiply registered services.
  /// </summary>
  /// 
  /// <returns>
  /// The requested services.
  /// </returns>
  /// <param name="serviceType">The type of the requested services.</param>
  IEnumerable<object> GetServices(Type serviceType);
 }

Warto użyć własnego kontenera rozwiązującego zależności, który oferuje znacznie więcej możliwości konfigurowania.

Użycie kontenera Unity jest bardzo proste w tym przypadku. Skorzystać można tutaj z Nuget-a.

1. Tworzymy nowy projekt ASP.NET MVC 3/4
2. Korzystając z Package Manager Console instalujemy Unity wraz z dodatkiem MVC3:

Code:
PM> Install-Package unity.Mvc3


3. Do projektu zostanie dodana klasa Bootstrapper która służy do konfiguracji naszego kontenera:

Code:
  public static class Bootstrapper
  {
    public static void Initialise()
    {
      var container = BuildUnityContainer();

      DependencyResolver.SetResolver(new UnityDependencyResolver(container));
    }

    private static IUnityContainer BuildUnityContainer()
    {
      var container = new UnityContainer();

      // register all your components with the container here
      // it is NOT necessary to register your controllers
      
      // e.g. container.RegisterType<ITestService, TestService>();      

      return container;
    }
  }


4. Kontener inicjujemy w Global.asax

Code:
  public class MvcApplication : HttpApplication
  {
    protected void Application_Start()
    {
      AreaRegistration.RegisterAllAreas();

      WebApiConfig.Register(GlobalConfiguration.Configuration);
      FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
      RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
      BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
      AuthConfig.RegisterAuth();
      Bootstrapper.Initialise();
    }
  }


To wszystko co należy zrobić aby możliwe było korzystanie z wzorca IoC w ASP.NET MVC 3/4

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz