sobota, 5 stycznia 2013

70-511 Rozdział 11 - Intellitrace i PresentationTraceSources

Intellitrace zostało przedstawione w Visual Studio 2010 Ultimate. Pozwala nagrywać zdarzenia wywoływane w aplikacji i zapisywać je do pliku, z którego następnie mogą być odczytane.
W swojej podstawowej konfiguracji Intellitrace nie ma wielkiego wpływy na szybkość wykonywania aplikacji, jednak nie monitoruje ona wszystkich wywołań metod i zdarzeń. Jeżeli chcemy umożliwić nagrywanie wszystkich zdarzeń i wywołań metod możemy to zrobić w ustawieniach, zaznaczając opcję Intellitrace Events And Call Information


W ustawieniach zaawansowanych możemy zmienić ścieżkę zapisu logów jak i ich maksymalny rozmiar:


Wybór elementów, które mają być nagrywane, dokonujemy na zakładce IntelliTrace Events:


Podgląd zdarzeń nagranych przez IntelliTrace jest możliwe po zatrzymaniu aplikacji w trybie debugowania, lub też wczytania zapisanego plików logów.
PresentationTraceSources
PresentationTraceSources to statyczna klasa umożliwiająca tworzenie logów podczas działania aplikacji. Konfiguracja odbywa się na poziomie pliku App.config lub też w kodzie.
Działanie logowania opiera się na predefiniowanych źródłach, z których możemy logować informacje. Lista dostępnych źródeł:
 • AnimationSource - System.Windows.Media.Animation
 • DataBindingSource - System.Windows.Data
 • DependencyPropertySource - System.Windows.DependencyProperty
 • DocumentsSource - System.Windows.Documents
 • FreezableSource - System.Windows.Freezable
 • HwndHostSource - System.Windows.Interop
 • MarkupSource - System.Windows.Markup
 • NameScopeSource - System.Windows.NameScope
 • ResourceDictionarySource - System.Windows.ResourceDictionary
 • RoutedEventSource - System.Windows.RoutedEvent
 • ShellSource - System.Windows.Shell
Domyślnie PresentationTraceSources jest wyłączone, aktywujemy je poprzez wywołanie metody Refresh().

Konfiguracja w pliku App.config:
1. Do aplikacji dodajemy plik App.config.
2. W pliku, dodajemy gałąź <System.Diagnostics>
3. W dodanej gałęzi definiujemy źródła - Sources:
<source name="przestrzeń_nazw" switchName="nazwa_przełącznika" />
np:
<source name="System.Windows.Media.Animation" switchName="animateSwitch" />
4. Dodajemy przełącznik:
<switches>
     <add name="nazwa_zdefiniowanego_przełącznika" value="poziom_logowania" />
</switches>
np:
<switches>
<add name="animateSwitch" value="All" />
</switches>

Poziomy które możemy użyć:
 • Off - brak logowania
 • Warning - tylko ostrzeżenia
 • Activity - informacje o aktywności
 • Verbose - szczegółowe logowanie
 • All - logowanie wszystkiego
5. Ostatnim krokiem jest dodanie informacji gdzie mają być zapisywane logowane informacje. Możliwe wartości to:
 • konsola - System.Diagnostics.ConsoleTraceListener
 • plik tekstowy - System.Diagnostics.TextWriterTraceListener
 • XML - System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener
<sharedListeners>
        <add name="console" type="System.Diagnostics.ConsoleTraceListener" initializeData="false"/>
</sharedListeners>

6. Ustawiamy właściwość autoflush na true:
<trace autoflush="true" ></trace>

7. Przypisujemy listenera do źródła:
<listeners>
      <add name="console" />
</listeners>


Pełna, przykładowa konfiguracja:

Code:
<configuration>
 <system.diagnostics>
  <sources>
   <source name="System.Windows.Media.Animation"
switchName="SourceSwitch" >
    <listeners>
     <add name="textListener" />
    </listeners>
   </source>
  </sources>
  <switches>
   <add name="SourceSwitch" value="All" />
  </switches>
  <sharedListeners>
   <add name="textListener"
      type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"
      initializeData="Debug.txt" />
  </sharedListeners>
  <trace autoflush="true" indentsize="4"></trace>
 </system.diagnostics>
</configuration>


Konfiguracja w kodzie:
Jeżeli chcemy skonfigurować logowanie w kodzie, musimy ustawić poziom logowania oraz dodać nasłuch:

Code:
PresentationTraceSources.DataBindingSource.Switch.Level = SourceLevels.Verbose;
      Stream myFile = File.Create("trace.txt");
      var listener = new TextWriterTraceListener(myFile);
      PresentationTraceSources.DataBindingSource.Listeners.Add(listener);


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz