niedziela, 9 grudnia 2012

70-511 Rozdział 4 - Kontrloki interfejsu użytkownika - listy

Tym razem kontrolki pozwalające na wyświetlanie danych w postaci list, dat oraz plików graficznych.

ListBox
Najprostsza z listowych kontrolek. Pozwala w łatwy sposób wyświetlać elementy, zaznaczać jeden lub więcej na raz.
Niektóre z właściwości:

 • DataSource - źródło danych
 • DisplayMember - wyświetlana właściwość (jeżeli jest podpięte źródło typu obiekt, czy też tabela bazodanowa)
 • FormatString - jeżeli właściwość FormattingEnabled jest ustawiona, pozwala ustawić formatowanie wyświetlanych danych
 • Items - zwraca kolekcję elementów wyświetlanych przez kontrolkę
 • MultiColumn - czy jest wyświetlanych wiele kolumn
 • SelectedIndex - zwraca indeks zaznaczonego elementu. Jeżeli można zaznaczyć kilka elementów - zwraca jeden z indeksów zaznaczonych elementów
 • SelectedIndices - zwraca kolekcję wszystkich zaznaczonych indeksów elementów
 • SelectedItem - zwraca zaznaczony element 
 • SelectedItems - zwraca wszystkie zaznaczone elementy
 • SelectedValue - jeżeli kontrolka jest zbindowana - zostaje zwrócona wartość, jeżeli nie zostanie wywołana metoda ToString na danym elemencie
 • SelectionMode - tryb zaznaczania
 • ValueMember - w przypadku bindowania, określa właściwość która jest wartością dla elementu

ComboBox


Kontrolka jest podobna do ListBox, jednak dodatkowo umożliwia wprowadzanie wartości, oraz dzięki rozwijaniu jej zawartości zajmuje mniej miejsca na formatce.
Właściwości dodatkowe dla tej kontrolki:
 • DropDownHeight - maksymalna wysokość dla rozwijanej zawartości
 • DropDownWidth - szerokość rozwijanej zawartości 


CheckedListBox


Pozwala zaznaczyć wybrane elementy listy za pomocą CheckBox-a. Zaznaczyć można dowolną ilość elementów, ale na raz tylko jeden.
Niektóre właściwości specyficzne dla tej kontrolki:
 • CheckedIndices - zwraca listę indeksów zaznaczonych elementów
 • CheckedItems - zwraca zaznaczone elementy
Elementy zaznaczyć możemy także z poziomu kodu korzystając z metody SetItemChecked, do której jako parametry podajemy indeks elementu który chcemy zaznaczyć oraz wartość logiczną zaznaczenia.Dodawanie oraz usuwanie elementów z kontrolek typu listowego
Elementy w kontrolkach listowych przechowywane są w kolekcji. Kolekcja ta dostępna jest poprzez właściwość Items. Operacje które możemy wykonywać na tej kolekcji:
 • Add - dodawanie elementu
 • AddRange - dodawanie kolekcji elementów
 • Insert - wstawienie elementu w żądane miejsce
 • Remove - usuwanie elementu 
 • RemoveAt - usuwanie elementu którego indeks znamy
 • Clear - usuwa wszystkie elementy z listy
 • IndexOf - zwraca indeks elementu

Code:
      var tab = new[] { "1", "2", "3", "4", "5", "6"};
      checkedListBox1.Items.Add("Element");
      checkedListBox1.Items.AddRange(tab);
      checkedListBox1.Items.Insert(2, "Element 2");
      checkedListBox1.Items.Remove("1");
      checkedListBox1.Items.RemoveAt(1);
      var index = checkedListBox1.Items.IndexOf("2");
      checkedListBox1.Items.Clear();ListView

Kontrolka ta umożliwia wyświetlanie elementów w postaci list. Pozwala ponadto dodać duże lub małe ikony dla wyświetlanych elementów, bądź też dodatkowe szczegóły o wyświetlanych elementach.
Ważniejsze właściwości:
 • Columns - kiedy właściwość View jest ustawiona na Details pozwala definiować wyświetlane kolumny
 • Groups - pozwala grupować elementy
 • LargeImageList - gdy View ustawione jest na LargeIcon zawiera ikony, które będą wyświetlane przy elementach
 • SmallImageList - tak jak wyżej, z tą różnicą że są to małe ikony i wyświetlane w trybie View = SmallIcon
 • View - sposób wyświetlania elementów w ListView
Elementy ListView to instancje klasy ListViewItem. Właściwości z których możemy skorzystać w tej klasie:
 • Group - grupa
 • ImageIndex - indeks grafiki dla elementu
 • ImageKey - klucz grafiki użytej dla elementu
 • SubItems - właściwość używana w trybie View = Details - definiuje wartości dla kolumn


TreeViewPrezentuje dane hierarchicznie. Najważniejszą właściwością kontrolki jest Nodes. Zawiera kolekcję elementów wyświetlanych przez drzewo. Każdy element tej listy to obiekt klasy TreeNode. Niektóre właściwości klasy TreeNode:
 • FirstNode - pierwszy element danej grupy elementów
 • LastNode - ostatni element danej grupy elementów
 • NextNode - kolejny element
 • NextVisibleNode - kolejny widoczny element
 • Nodes - kolekcja elementów należących do danego elementu (elementy podrzędne)
 • Parent - element nadrzędny dla danego
 • PrevNode - poprzedni element
 • PrevVisibleNode - poprzedni widoczny element
 • TreeView - referencja do TreeView który zawiera dany element
Specyficzne operacje wykonywane na kontrolce TreeView:

Code:
      var node = new TreeNode("New node"); //tworzymy nowy element
      node.Nodes.Add(new TreeNode("Child node")); //dodajemy element podrzędny
      treeView1.Nodes.Add(node); //do korzenia drzewa w kontrolce dopisujemy stworzoną gałąź
      treeView1.Nodes.Remove(node); //usuwanie elementu poprzez referencję
      treeView1.Nodes.RemoveAt(3); //usuwanie elementu przez indeks
      node.Expand(); //rozwija wszystkie elementy podrzędne danemu
      node.Collapse(); //zwija wszystkie elementy podrzędne danemuNumericUpDown


Umożliwia wprowadzenie wartości - ręcznie lub poprzez przyciski - z podanego zakresu.
Ważniejsze właściwości:
 • Hexadecimal - czy wartość ma być prezentowana w formie heksadecymalnej
 • Increment - wielkość o którą powiększamy wartość
 • Maximum - maksymalna wartość
 • Minimum - minimalna wartość
 • ThousandsSeparator - czy mają być oddzielone tysiące (zależne od ustawień regionalnych)
 • Value - wyświetlana wartość


DomainUpDown


Kontrolka działa w ten sam sposób co NumericUpDown z tym, że pozwala wybrać dane z podanego źródła (np. tablica stringów). Dodatkowa właściwość ReadOnly decyduje czy użytkownik może wprowadzić inną wartość niż dostępna na liście.


CheckBox


Kontrolka używana w przypadku wyboru kilku różnych opcji, zaznaczenie jednej opcji nie ma wpływu na pozostałe.
Niektóre z ważniejszych właściwości:
 • AutoCheck - czy kliknięcie na tekst ma zaznaczać kontrolkę
 • Checked - czy zaznaczono
 • CheckState - stan zaznaczenia


RadioButton


Wykorzystanie tej kontrolki jest używane w przypadku gdy chcemy dać możliwość wyboru przez użytkownika jednej wartości z pośród kilku. Aby sprawdzić czy dany RadioButton został wybrany sprawdzamy właściwość Checked.
Jeżeli mamy kilka właściwości korzystających z kontrolek RadioButton, wtedy tworzymy kontenery dla każdej z grup. Często w tym celu wykorzystuje się kontorlkę GroupBox.TrackBar


Pozwala na wybranie wartości (całkowite) przez użytkownika w sposób graficzny.
Niektóre właściwości:
 • LargeChange - wielkość, o którą zmienia się aktualna wartość kontrolki po naciśnięciu myszką bądź też użyciu klawiszy PgUp, PgDn
 • SmallChange - wielkość, o którą zmienia się aktualna wartość kontrolki po użyciu klawiszy strzałek
 • TickFrequency - odległość pomiędzy kolejnymi znacznikami podziałki
 • TickStyle - graficzna prezentacja przesuwanego elementu na osiDateTimePicker

Pozwala wybrać, datę czas lub obie te wartości w tym samym czasie.
Niektóre właściwości:
 • CustomFormat - format w jakim ma zostać wyświetlona data gdy Format jest ustawiony na Custom
 • Format - format w jakim jest wyświetlana data i czas
 • MaxDate - maksymalna możliwa data do wprowadzenia
 • MinDate - minimalna możliwa data do wprowadzeniaMonthCalendar


Pozwala na wybór dat, zakresów dat w dowolnej konfiguracji.
Właściwości:
 • AnnuallyBoldedDates - zawiera listę dat, które będą pogrubione w roku
 • BoldedDates - zawiera listę pogrubionych dat
 • FirstDayOfWeek - ustawia który dzień jest pierwszym dniem w roku
 • MaxSelectionCount - ilość dni którą można zaznaczyć
 • MonthlyBoldedDates - lista dni w miesiącu które będą pogrubione
 • SelectionStart - data początku zaznaczenia w zakresie dat
 • SelectionEnd - ostatnia zaznaczona data w zakresie dat
 • SelectionRange - zakres zaznaczonych dat


PictureBox


Pozwala na wyświetlanie obrazów zapisanych w różnych formatach.
Niektóre z właściwości:
 • ErrorImage - zdjęcie wyświetlane w przypadku błędu ładowania zdjęcia
 • Image - zdjęcie które jest załadowane w kontrolce
 • ImageLocation - adres z którego załadowano zdjęcie
 • InitialImage - zdjęcie wyświetlane podczas ładowania zdjęcia docelowego
 • SizeMode - obsługa wielkości zdjęcia 


ImageList

Pozwala organizować grupy grafik. Nie ma graficznej reprezentacji - jednak służy jako źródło grafik dla kontroki ListView. Kolekcja Images przechowuje grafiki. ImageSize ustawia wielkość przechowywanych grafik przez kontrolkę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz