sobota, 29 grudnia 2012

70-511 Rozdział 9 - programowanie asynchroniczne

Programowanie asynchroniczne ma na celu polepszenie interakcji aplikacji z użytkownikiem. Przenosząc długotrwałe operacje na inny wątek, zapewniamy, że interfejs naszej aplikacji nie zostanie zamrożony.
Komponentem, który umożliwia proste przeniesienie długotrwałych operacji na inny wątek, znany także z Windows Forms jest BackgroundWorker.
W momencie, gdy na obiekcie klasy BackgroundWorker wywołamy metodę RunWorkerAsync zostaje wywołane zdarzenie DoWork. Kod podpięty pod to zdarzenie zostanie wykonany na osobnym wątku. Niektóre z właściwości obiektu BackgroundWorker:
 • CancellationPending - flaga czy anulowano zadanie
 • IsBusy - flaga czy BW wykonuje zadanie
 • WorkerReportsProgress - flaga czy BW może powiadamiać o postępie pracy
 • WorkerSupportsCancellation - flaga czy operacja wykonywana przez BW może zostać anulowana
 • CancelAsync - przerywa aktualnie wykonywaną operację
 • ReportProgress - wywołuje zdarzenie ProgressChanged
 • RunWorkerAsync - uruchamia operacje
 • DoWork - zdarzenie, które jest wywoływane w momencie wywołania metody RunWorkerAsync 
 • ProgressChanged - zdarzenie wywoływane w momencie wywołania metody ReportProgress
 • RunWorkerCompleted - zdarzenie wywoływane w momencie zakończenia operacji przez BW
Podczas pracy z BW możemy mieć następujące zadania do zrealizowania:
 • przesłanie danych do naszego nowego wątku - parametr przekazujemy w wywołaniu metody RunWorkerAsync, a odebranie parametru następuje przez właściwość DoWorkEventArgs.Argument
 • powiadomienie, że proces zakończył się - realizowane poprzez obsłużenie zdarzenia RunWorkerCompleted
 • zwrócenie obliczanej wartości - przypisujemy wartość do właściwości - DoWorkEventArgs.Result, a odbieramy ją w zdarzeniu RunWorkerCompleted.Result
 • anulowanie operacji - ustawiamy flagę WorkerSupportsCancellation; w zdarzeniu DoWork implementujemy logikę, która sprawdza co jakiś czas flagę CancellationPending i jeżeli flaga jest ustawiona, przerywa operację
 • raportowanie postępów - ustawiamy flagę WorkerReportsProgress; w kodzie, metody która wykonuje długotrwałe obliczenia wywołujemy metodę ReportProgress do której przekazujemy informację o procencie wykonanej pracy
Przykładowa realizacja opisanych powyżej punktów:

Code:
public partial class MainWindow : Window
  {
    private BackgroundWorker backgroundWorker;

    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();

      backgroundWorker = new BackgroundWorker {WorkerReportsProgress = true, WorkerSupportsCancellation = true};
      backgroundWorker.DoWork += (o, args) =>
      {
        var number = double.Parse(args.Argument.ToString());
        double tmp = 0;
        for (int i = 1; i < 101; i++)
        {
          if (backgroundWorker.CancellationPending)
          {
            args.Cancel = true;
            return;
          }
          tmp += Math.Sqrt(number*i);
          Thread.Sleep(50);
          backgroundWorker.ReportProgress(i);
        }

        args.Result = tmp;
      };

      backgroundWorker.RunWorkerCompleted += (sender, args) =>
                            {
                              if (!args.Cancelled)
                              {
                                tbResult.Text = "Zadanie ukończone. Wynik: " +
                                        args.Result;
                              }
                              else
                              {
                                tbResult.Text = "Zadanie zostało przerwane";
                              }
                            };

      backgroundWorker.ProgressChanged += (sender, args) =>
                          {
                            pbProgress.Value = args.ProgressPercentage;
                          };
    }

    private void btnStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      backgroundWorker.RunWorkerAsync(tbNumber.Text);
    }

    private void btnStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      backgroundWorker.CancelAsync();
    }
  }


Aplikacja do pobrania z linka: http://sdrv.ms/V0bXkgDelegaty
Delegaty umożliwiają implementację asynchronicznych metod. Każda delegata posiada metody: BeginInvoke oraz EndInvoke. Wywołanie pierwszej z nich powoduje stworzenie osobnego wątku i wykonania w nim wskazywanej metody. Druga metoda pozwala na pobranie rezultatu wykonania metody.
Delegaty możemy użyć na trzy sposoby w celu tworzenia metod asynchronicznych:

 • wywołujemy BeginInvoke, wykonujemy zadanie a następnie wywołujemy EndInvoke na tym samym wątku
 • wywołujemy BeginInvoke a następnie oczekując na zakończenie wywołania, wykonujemy inne operacje
 • wywołanie metody po zakończeniu pracy wątku w tle
Pierwsze rozwiązanie jest najprostsze w wykonaniu, jednak nie jest idealne. W momencie wywołania metody EndInvoke nastąpi zablokowanie wątku głównego i oczekiwanie aż wątek w tle zakończy swoją pracę:

Code:
      MyDelegate myDelegate = DoSomething;
      myDelegate(null);
      IAsyncResult result = myDelegate.BeginInvoke(5, null, null);
      lblOnTheSameThreadResult.Text = myDelegate.EndInvoke(result).ToString();

Drugi przypadek zakład iż, w czasie oczekiwania na rezultat wykonania się operacji w innym wątku, będziemy wykonywać inne rzeczy w głównym wątku:

Code:
      MyDelegate myDelegate = DoSomething;
      myDelegate(null);
      IAsyncResult result = myDelegate.BeginInvoke(5, null, null);
      while (!result.IsCompleted)
      {
        //Do some operations here
      }
      lblPoolingResult.Text = myDelegate.EndInvoke(result).ToString();

Ostatnia możliwość zakłada, iż rezultat wykonania operacji asynchronicznej nie będzie nam potrzebny w wątku, który go wykonał. Po zakończeniu obliczeń, zostanie wywołana metoda, w której możemy odebrać naszą wartość:

Code:
      MyDelegate myDelegate = DoSomething;
      myDelegate(null);
      IAsyncResult result = myDelegate.BeginInvoke(5,
              new AsyncCallback(ar =>
                        {
                          var d = (MyDelegate) ar.AsyncState;
                          double res = d.EndInvoke(ar);
                          Dispatcher.Invoke(() =>
                                     {
                                       lblCallbackResult.Text = res.ToString();
                                     });
                        }), myDelegate);

Kod do pobrania: http://sdrv.ms/RPK8iZWątki
Chcąc mieć 100% kontrolę nad wątkami, możemy skorzystać z klasy Thread. Podstawowe operacje w przypadku pracy z wątkami:
1. Tworzenie wątku:

Code:
      var thread = new Thread(() =>
                    {
                      //...Do something
                    });
      thread.Start();

2. Niszczenie wątku:
Wątek można zniszczyć za pomocą metody Abort. Wywołanie tej metody na działającym wątku spowoduje rzucenie wyjątku ThreadAbortException:

Code:
      try
      {
        thread.Abort();
      }
      catch (ThreadAbortException e)
      {
        Console.WriteLine(e);
      }

3. Synchronizacja wątków
Zakleszczenia (deadlock) - występują gdy procesy czekają nawzajem na siebie - żaden nie jest w stanie ukończyć pracy
Sytuacje wyścigu (race conditions) - występują w momencie gdy więcej niż jeden proces odwołuje się do niezabezpieczonej pamięci współdzielonej
Do synchronizacji możemy wykorzystać słowo kluczowe lock:

Code:
      lock (aobj)
      {
        
      }Wątki a kontrolki
Kontrolki na formatce obsługuje wątek nazywany UI Thread. Dostęp do kontrolek z innych wątków nie jest bezpieczny. Windows Forms jak i WPF definiują wzorce dostępu do wątku interfejsu:
Windows Forms:
Za pomocą delegaty odwołujemy się do wątku interfejsu:

Code:
    public delegate void SetTextDelegate(string t);
    public void SetText(string text)
    {
      if (textBox1.InvokeRequired)
      {
        var del = new SetTextDelegate(SetText);
        del.Invoke(text);
      }
      else
      {
        textBox1.Text = text;
      }
    }

WPF:
Za pomocą obiektu Dispatcher, wykonujemy zmiany w interfejsie:

Code:
      Dispatcher.Invoke(() => { });
      Dispatcher.BeginInvoke(() => { }, DispatcherPriority.Normal);

Pierwsza metoda jest blokująca. Druga nie zablokuje wątku interfejsu w czasie jego aktualizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz