wtorek, 18 grudnia 2012

70-511 Rozdział 7 - Binding - bindowanie do różnych typów

Bindować można się do wielu różnych źródeł danych: obiektów, list obiektów, obiektów ADO.NET, XML-a itd.

Listy
Bindować się do list można na dwa sposoby:
 • tak aby zobaczyć wszystkie dostępne obiekty na raz np. w kontrolce ListBox
 • stworzenie nawigacji na formatkach szczegółów - na raz widzimy opis tylko jednego elementu i dostarczamy interfejs aby użytkownik mógł przechodzić do kolejnych elementów listy
Kontrolki, które umożliwiają wyświetlenie całej listy obiektów na raz posiadają właściwości ułatwiające bindowanie i operacje na bindowanych danych:
 • ItemsSource - źródło danych
 • ItemTemplate - szablon wyświetlania danych
 • DisplayMemberPath - właściwość która będzie użyta jako tekst wyświetlany, dla pojedynczego elementu w kontrolce
 • IsSynchronizedWithCurrentItem - czy element wybrany jest tym samym elementem, który jest oznaczony jako wybrany w liście
Możemy także zbindować listę do kontrolki typu Label, TextBlock. Zostanie wyświetlony wtedy tylko pierwszy element z listy, do kolejnych elementów możemy dorobić nawigację.
Przykład ilustrujący powyżej opisane metody bindowania:

Code:
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public PersonList PersonList { get; set; }

    public MainWindow()
    {
      PersonList = new PersonList();
      DataContext = PersonList;
      InitializeComponent();
    }
  }

  public class PersonList : ObservableCollection<Person>
  {
    public PersonList()
    {
      Add(new Person {FirstName = "Jacek", LastName = "Kowalski"});
      Add(new Person {FirstName = "Marek", LastName = "Scigalski"});
      Add(new Person {FirstName = "Bartek", LastName = "Potocki"});
    }
  }

  public class Person
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
  }

Code:
<Window x:Class="EpfExample3.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto" />
      <RowDefinition Height="Auto" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <ListBox ItemsSource="{Binding}" DisplayMemberPath="LastName" Height="100" Width="100"></ListBox>
    <TextBlock Text="{Binding FirstName}" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Top" />
  </Grid>
</Window>

Efekt:Nawigacja po liście
Po zbindowaniu kolekcji do kontrolki WPF tworzy automatycznie mechanizm do nawigowania po kolekcji. Za całość odpowiada interfejs ICollectionView, posiadający następujące składowe:
 • CurrentItem - zwraca obecny element
 • CurrentPosition - zwraca aktualny indeks
 • IsCurrentAfterLast - flaga mówiąca czy obecny element jest za ostatnim w kolekcji
 • IsCurrentBeforeFirst - flaga mówiąca czy obecny element jest przed pierwszym w kolekcji
 • MoveCurrentTo - zmienia referencję obecnego elementu na ten który podamy
 • MoveCurrentToFirst - zmienia referencję obecnego elementu na pierwszy w kolekcji
 • MoveCurrentToLast - zmienia referencję obecnego elementu na ostatni w kolekcji
 • MoveCurrentToNext - zmienia referencję obecnego elementu na kolejny w kolekcji
 • MoveCurrentToPosition - zmienia referencję obecnego elementu na element podany przez indeks
 • MoveCurrentToPrevious - zmienia referencję obecnego elementu na poprzedni w kolekcji
Pobrać referencje do interfejsu ICollectionView możemy przez metodę CollectionViewSource.GetDefaultView(). W zależności od typu kolekcji metoda GetDefaultView zwróci jedną z trzech klas:
 • jeżeli kolekcja implementuje interfejs IBindingList zostanie zwrócona referencja do klasy BindingListCollectionView
 • jeżeli kolekcja implementuje interfejs IList ale nie implementuje IBindingList - zostanie zwrócona instancja klasy ListCollectionView
 • jeżeli kolekcja implementuje IEnumerable, ale nie implementuje ani IBindingList, ani IList zostanie zwrócona instancja klasy
Aby skorzystać z którejś specyficznej klasy należy rzutować rezultatmetody GetDefaultView na odpowiedni typ.

Przykład aplikacji w której po liście obiektów można nawigować przy pomocy metod interfejsu ICollectionView udostępniłem tutaj: http://sdrv.ms/Si0Wz9
W aplikacji za pomocą komend możemy chodzić po liście obiektów pobranych z bazy AdventureWorks:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz