sobota, 22 grudnia 2012

70-511 Rozdział 7 - Binding - Data Templates

Data Templates - czyli szablon prezentacji danych określa w jaki sposób użytkownik zobaczy dane prezentowane np. w ListBox-ie.
Do tej pory wykorzystywaliśmy dla ListBoxa właściwość DisplayMemberPath. Teraz możemy napisać szablon:

Code:
    <ListBox ItemsSource="{Binding}">
      <ListBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <Grid>
            <StackPanel Orientation="Horizontal">
              <TextBlock Text="{Binding Title}"></TextBlock>
              <TextBlock Text=" - "></TextBlock>
              <TextBlock Text="{Binding Author}"></TextBlock>
            </StackPanel>
          </Grid>
        </DataTemplate>
      </ListBox.ItemTemplate>
    </ListBox>

Efekt:


W zależności od tego czy mamy do czynienia z kontrolką typu Item (np. ListBox) czy też Content (Label) przypisujemy nasz szablon do odpowiedniej właściwości:
 • Items control - ItemTemplate
 • Content control - ContentTemplate
 Większość szablonów definiujemy jako zasoby, które następnie przypisujemy do odpowiedniej kontrolki:

Code:
<Window x:Class="Binding_DataTemplates.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.Resources>
    <DataTemplate x:Key="BookTemplate">
      <Grid>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
          <TextBlock Text="{Binding Title}"></TextBlock>
          <TextBlock Text=" - "></TextBlock>
          <TextBlock Text="{Binding Author}"></TextBlock>
        </StackPanel>
      </Grid>
    </DataTemplate>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <ListBox ItemsSource="{Binding}" ItemTemplate="{StaticResource BookTemplate}">
      <!--
      <ListBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <Grid>
            <StackPanel Orientation="Horizontal">
              <TextBlock Text="{Binding Title}"></TextBlock>
              <TextBlock Text=" - "></TextBlock>
              <TextBlock Text="{Binding Author}"></TextBlock>
            </StackPanel>
          </Grid>
        </DataTemplate>
      </ListBox.ItemTemplate>
      -->
    </ListBox>
  </Grid>
</Window>
Konwertery
Konwertery świetnie nadają się do warunkowego formatowania danych, np. zmiana koloru tekstu w TextBlock jeżeli cena książki jest wyższa od 10 złotych:

Code:
  [ValueConversion(typeof(decimal), typeof(Brush))]
  public class PriceForegroundConverter : IValueConverter
  {
    public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
      var price = (decimal) value;
      if (price > 10)
      {
        return Brushes.Red;
      }

      return Brushes.Black;
    }

    public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }

Code:
  <Window.Resources>
    <local:PriceForegroundConverter x:Key="ForegroudPriceConverter" />
    <DataTemplate x:Key="BookTemplate">
      <Grid>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
          <TextBlock Text="{Binding Title}" Foreground="{Binding Price, Converter={StaticResource ForegroudPriceConverter}}"></TextBlock>
          <TextBlock Text=" - "></TextBlock>
          <TextBlock Text="{Binding Author}"></TextBlock>
        </StackPanel>
      </Grid>
    </DataTemplate>
  </Window.Resources>
DataTemplateSelector
Pozwala przypisać szablon wyświetlania danych w zależności od bindowanych danych. Dla przykładu możemy zrealizować poniższy scenariusz:
Jeżeli cena książki jest wyższa od 5 zł, chcemy wyświetlić jej tytuł na czerwono, oraz po autorze dodać informację o cenie - także wyświetloną na czerwono. W tym celu najpierw tworzymy dwa szablony wyświetlania danych:

Code:
  <Window.Resources>
    <local:PriceForegroundConverter x:Key="ForegroudPriceConverter" />
    <local:PriceDataTemplateSelector x:Key="PriceDataTemplateSelector" />
    <DataTemplate x:Key="BookTemplate">
      <Grid>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
          <TextBlock Text="{Binding Title}" />
          <TextBlock Text=" - " />
          <TextBlock Text="{Binding Author}" />
        </StackPanel>
      </Grid>
    </DataTemplate>
    <DataTemplate x:Key="BookTemplateAlternative">
      <Grid>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
          <TextBlock Text="{Binding Title}" Foreground="Red" />
          <TextBlock Text=" - " />
          <TextBlock Text="{Binding Author}" />
          <TextBlock Text=" - "></TextBlock>
          <TextBlock Text="{Binding Price}" Foreground="Red" />
        </StackPanel>
      </Grid>
    </DataTemplate>
  </Window.Resources>

Następnym krokiem jest implementacja klasy PriceDataTemplateSelector, która będzie dziedziczyć po klasie DataTemplateSelector. Klasa DataTemplateSelector zawiera jedną metodę, która możemy nadpisać - SelectTemplate. Metoda ta ma na celu zwrócić odpowiedni szablon. Przyjmuje ona dwa parametry:
 • item - czyli bindowany obiekt
 • container - kontener, do którego jest bindowany obiekt
Przykładowa implementacja:

Code:
  public class PriceDataTemplateSelector : DataTemplateSelector
  {
    public override DataTemplate SelectTemplate(object item, DependencyObject container)
    {
      var element = container as FrameworkElement;
      var book = item as Book;
      if (element != null && item != null && book != null)
      {
        if (book.Price > 5)
        {
          return (DataTemplate)element.FindResource("BookTemplateAlternative");
        }
        else
        {
          return (DataTemplate)element.FindResource("BookTemplate");
        }
      }

      return null;
    }
  }


Ostatnim elementem do wykonania jest przypisanie do kontrolki naszego selektora:
Tworzymy zasób związany z selektorem:

Code:
    <local:PriceDataTemplateSelector x:Key="PriceDataTemplateSelector" />

oraz przypisujemy go do kontrolki:

Code:
    <ListBox ItemsSource="{Binding}" ItemTemplateSelector="{StaticResource PriceDataTemplateSelector}">


Efekt:Źródła przykładów realizowanych w tym poście (wraz z przykładowymi danymi) - do pobrania z linku: http://sdrv.ms/12js6rd

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz