piątek, 14 grudnia 2012

70-511 Rozdział 6 - Binding

Bindowanie to mechanizm wiążący dane z interfejsem je wyświetlającym. Mechanizm ten w WPF jest bardzo rozbudowany i oferuje możliwości nieosiągalne w prosty sposób dla Windows Forms.

Za proces bindowania odpowiada klasa Binding. Posiada ona następujące właściwości:
 • ElementName - nazwa element, który ma służyć jako źródło. Wykorzystujemy tę właściwość (zamiast Source) jeżeli bindujemy do elementu WPF (np. kontrolki)
 • FallbackValue - wartość w przypadku gdy bindowanie zawiedzie
 • Mode - kierunek przepływu danych
 • NotifyOnSourceUpdated - jeżeli jest ustawiona ta flaga zostaje wywołane zdarzenie TargetUpdated podczas aktualizacji wartości z źródła do celu
 • NotifyOnTargetUpdated - jeżeli jest ustawiona ta flaga zostaje wywołane zdarzenie TargetUpdated podczas aktualizacji wartości z celu do źródła
 • Path - nazwa właściwości, która jest źródłem danych
 • RelativeSource - bindowanie na podstawie położenia źródła w drzewie wizualnym
 • Source - źródło w przypadku gdy nie bindujemy do elementu graficznego WPF
 • TargetNullValue - wartość, gdy źródło jest niezainicjowane (null)
 • XPath - zapytanie XPath w przypadku danych pobieranych z pliku XML

W przypadku najprostszej składni bindowania mamy do czynienia z połączeniem:

Bindowanie do elementu WPF
Najprostszy ze scenariuszów. Przykładowe bindowanie może wystąpić pomiędzy kontrolkami TextBlock i Slider: chcemy aby wartość ustawiona na suwaku została wyświetlona w kontrolce TextBlock. Realizacja tego zadania sprowadza się do:

Code:
<Window x:Class="WpfExample.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfExample"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <StackPanel Orientation="Vertical">
      <Slider Name="Slider" />
      <TextBlock Text="{Binding ElementName=Slider, Path=Value}"/>
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

To samo możemy osiągnąć w kodzie C# - np jeżeli potrzebujemy tworzyć bindowanie dynamiczne:

Code:
      var binding = new Binding();
      binding.ElementName = "Slider";
      binding.Path = new PropertyPath("Value");
      TextBlock1.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding);

Usuwanie bindowania dynamiczne:

Code:
BindingOperations.ClearBinding(TextBlock1, TextBlock.TextProperty);Bindowanie do obiektu
Jeżeli nie bindujemy do elementu WPF używamy właściwości Source.
Przykład:

Code:
namespace WPFExample2
{
  public class PersonClass
  {
    public string Name
    {
      get { return "Jan Kowalski"; }
    }
  }
}

Code:
<Window x:Class="WPFExample2.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="clr-namespace:WPFExample2"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.Resources>
    <local:PersonClass x:Key="obj"/>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <Button Content="{Binding Source={StaticResource obj}, Path=Name}" />
  </Grid>
</Window>
DataContext
Żeby nie trzeba było za każdym razem ustawiać właściwości Source, można skorzystać z właściwości DataContext. Możemy ją ustawić zarówno dla pojedynczego elementu WPF, jak i całego kontenera. Najczęściej wykonuje się przypisanie w konstruktorze danego okna/kontrolki, a następnie binduje do poszczególnych elementów interfejsu użytkownika.

Code:
using System.Windows;

namespace WPFExample2
{
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      DataContext = new PersonClass();
    }
  }
}

Code:
<Window x:Class="WPFExample2.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <Button Content="{Binding Name}" />
  </Grid>
</Window>
RelativeSource
Umożliwia bindowanie do elementu względem elementu docelowego. Typ bindowania jest uzależniony od właściwości Mode:
 • FindAncestor - szuka elementu nadrzędnego; specyfikujemy AncestorType - typ elementu oraz AncestorLevel - ile poziomów do góry drzewa wizualnego ma zostać przeszukanych
 • PreviousData - pozwala na bindowanie do poprzedniego elementu w przypadku list
 • Self - binduje do samego siebie
 • TemplatedParent - odnosi się do elementu, dla którego jest tworzony szablon kontrolki
Przykład:

Code:
<Window x:Class="WPFExample2.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid Tag="Tekst grida...">
    <Button Content="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType=Grid, AncestorLevel=1}, Path=Tag}" />
  </Grid>
</Window>


Kierunek bindowaniaRysunek przedstawia możliwe kierunki bindowania danych:
 • Default - domyślny tryb; w zależności od właściwości jest ustawione w jedną stronę lub obie
 • OneTime - aktualizuje wartość jednokrotnie: albo podczas uruchomienia aplikacji lub po zmianie właściwości DataContext
 • OneWay - pobiera aktualną wartość z źródła, ale w przypadku zmiany w elemencie docelowym nie zmienia źródła
 • OneWayToSource - uaktualnia wartość źródła na podstawie wartości elementu docelowego; jeżeli wartość w źródle się zmieni nie będzie odzwierciedlona w elemencie docelowym
 • TwoWay - zmiany są odwzorowywane w obu kierunkach
Najczęściej wykorzystuje się tryb TwoWay lub OneWay.UpdateSourceTrigger
Właściwość ta determinuje jak często jest uaktualniane źródło zbindowane z danymi w trybie trybie TwoWay bądź OneWayToSource. Możliwe wartości tej właściwości to:
 • Explicit - gdy zostanie wywołana metoda Binding.UpdateSource()
 • LostFocus - gdy kontrolka zbindowana ze źródłem straci aktywność
 • PropertyChanged - gdy właściwość elementu zmieni wartość
 • Default - w zależności od ustawień standardowych (najczęściej tryb PropertyChanged)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz