sobota, 15 grudnia 2012

70-511 Rozdział 6 - Binding - konwersje danych

WPF umożliwia łatwą konwersję danych prezentowanych w GUI.

IValueConverter
Interfejs ten implementujemy aby konwertować pojedynczą wartość.
Definicja interfejsu jest następująca:

Code:
 public interface IValueConverter
 {
  object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture);
  object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture);
 }

Metody zawarte w tym interfejsie:
 • Convert - konwertuje dane wejściowe do żądanego typu
 • ConvertBack - odwraca konwersję do pierwotnego typu
W większości przypadków konwersja wsteczna nie jest możliwa, z tego względu nie implementuje się metody ConvertBack.Obowiązkowo musimy ją zaimplementować gdy będziemy wykorzystywać bindowanie w obie strony (TwoWay).
Klasa która będzie implementować ten interfejs musi zostać oznaczona atrybutem ValueConversion który mówi z jakiego typu do jakiego następuje konwersja.
Przykład konwertera:

Code:
namespace WpfExample
{
  [ValueConversion(typeof(DateTime), typeof(string))]
  public class DataConverter : IValueConverter
  {
    public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.GlobalizationCultureInfo culture)
    {
      var dateTime = (DateTime?)value;
      if (dateTime.HasValue)
      {
        return dateTime.Value.ToString("dd-MM-yyyy");
      }

      return "";
    }

    public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.GlobalizationCultureInfo culture)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

Aby użyć tak napisanego konwertera:
 • w XAML-u definiujemy przestrzeń nazw gdzie znajduje się nasz konwerter
 • tworzymy obiekt naszego konwertera, np w zasobach okna
 • stworzoną instancję przypisujemy do właściwości Converter
Przykład:

Code:
<Window x:Class="WpfExample.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfExample"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.Resources>
    <local:DataConverter x:Key="DataConverter" />
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <TextBlock 
      HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" 
      Text="{Binding CurrentDateTime, Mode=OneWay, Converter={StaticResource DataConverter}}"/>
  </Grid>
</Window>


Praktyczny przykład konwertera to pobranie z bazy ścieżek do plików graficznych i wyświetlenie ich w aplikacji jako grafiki.
Innym przykładem może być translacja całych napisów. Metody Convert i ConvertBack zawierają referencje do obiektu reprezentującego obecnie wybraną kulturę. Jeżeli aplikacja będzie miała działać w kilku językach w łatwy sposób możemy stworzyć tłumaczenie napisów na odpowiedni język.
Przykład:

Code:
  [ValueConversion(typeof(string), typeof(string))]
  public class LanguageConverter : IValueConverter
  {
    public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
      var textToTranslate = (string) value;
      var translatorService = new TranslatorService();
      switch (culture.ToString())
      {
        case "en-US":
          return translatorService.PolishToEnglish(textToTranslate);
        case "fr-FR":
          return translatorService.PolishToFrench(textToTranslate);
        default:
          return textToTranslate;
      }
    }

    public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
      var textToTranslate = (string)value;
      var translatorService = new TranslatorService();
      switch (culture.ToString())
      {
        case "en-US":
          return translatorService.EnglishToPolish(textToTranslate);
        case "fr-FR":
          return translatorService.FrenchToPolish(textToTranslate);
        default:
          return textToTranslate;
      }
    }
  }IMultiValueConverter
Interfejs ten umożliwia tworzenie konwerterów które konwertują wartości z kilku pól w jedną. Przykładem takiej operacji może być obliczanie ceny za kilka sztuk towaru. Mnożymy wtedy dane z pól ilość oraz cena za sztukę.
Interfejs ten posiada tak samo jak IValueConverter dwie metody do konwersji:

Code:
 public interface IMultiValueConverter
 {
  object Convert(object[] values, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture);
  object[] ConvertBack(object value, Type[] targetTypes, object parameter, CultureInfo culture);
 }

Różnica między tymi dwoma interfejsami jest tak, iż ten drugi przyjmuje w metodzie Convert tablicę obiektów, a w metodzie ConvertBck zwraca tablicę obiektów, a jako parametr przychodzący - tablicę typów.
Przykład:

Code:
namespace WpfExample
{
  public class TotalPriceConverter : IMultiValueConverter
  {

    public object Convert(object[] values, Type targetType, object parameter, System.GlobalizationCultureInfo culture)
    {
      var count = (int)values[0];
      var price = (decimal)values[1];

      return (count * price).ToString("C");
    }

    public object[] ConvertBack(object value, Type[] targetTypes, object parameter, System.GlobalizationCultureInfo culture)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

XAML:

Code:
<Window x:Class="WpfExample.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfExample"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Window.Resources>
    <local:TotalPriceConverter x:Key="TotalPriceConverter" />
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto" />
      <RowDefinition Height="Auto" />
      <RowDefinition Height="Auto" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <StackPanel Grid.Row="0" Orientation="Horizontal">
      <TextBlock Text="Amount: "/>
      <TextBlock Text="{Binding Count}"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal">
      <TextBlock Text="Price: "/>
      <TextBlock Text="{Binding UnitPrice}"/>
    </StackPanel>
    <StackPanel Grid.Row="2" Orientation="Horizontal">
      <TextBlock Text="Amount: "/>
      <TextBlock>
        <TextBlock.Text>
          <MultiBinding Converter="{StaticResource TotalPriceConverter}">
            <Binding Path="Count" />
            <Binding Path="UnitPrice" />
          </MultiBinding>
        </TextBlock.Text>
      </TextBlock>
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz